TESTAMENT

Een testament is een notariële akte waarin iemand nadrukkelijk verklaart wat hij wil dat er met zijn nalatenschap zal geschieden. Om een testament te mogen maken, moet je ten minste zestien jaar oud zijn. Een testament kan alleen de wensen van één individu vastleggen; echtparen bijvoorbeeld moeten dus allebei een testament maken.

Als er geen testament is, gelden de bepalingen van het erfrecht en hebben bijvoorbeeld partner en kinderen elk recht op een zogeheten `kindsdeel' van de erfenis. Is er wel een testament, dan kan de partner onterfd worden; de kinderen houden echter altijd recht op een stukje van de erfenis, de legitieme portie.

Alle testamenten die bij een notaris zijn opgemaakt, worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister, dat is gevestigd in Den Haag. De inhoud van het testament is daar niet bekend. Pas bij het overlijden van iemand kan bij het register worden nagevraagd of er een testament is. Meestal gebeurt dat via een notaris. De inhoud van het testament wordt alleen aan direct belanghebbenden bekendgemaakt. Codicillen worden niet opgenomen in het Testamentenregister.

Hoeveel kost het om een testament te laten maken? Een eenvoudig testament kost zo'n 700 gulden, maar een ingewikkelde wilsbeschikking kan enkele duizenden guldens kosten.

Wie zijn testament wil herroepen of veranderen, moet daarvoor naar de notaris. Zelf thuis verscheuren heeft geen zin, het orgineel ligt bij de notaris en blijft rechtsgeldig.

bron: Koninklijke Notariële Broederschap, Consumentenbond