SUCCESSIERECHT

Stel, u ontvangt een erfenis van 85.000 gulden. Hoeveel belasting moet u daarover betalen?

a. niets

b. 5.582 gulden

c. 23.872 gulden

d. 36.623 gulden

Alle vier de antwoorden zijn juist. In situatie a. is de erflater de partner waarmee u gehuwd bent of al een paar jaar samenwoont. In situatie b. is de erflater uw vader of moeder. Bij c. is de erflater uw broer of zus. Bij d. is de erflater iemand uit uw vriendenkring.

De successiewetgeving is gebaseerd op familierelaties. Naarmate de erfgenamen qua verwantschap verder van de erflater afstaan, betalen ze meer belasting. En naarmate de erfenis groter is, stijgt het belastingpercentage.

Gehuwden hebben het het best getroffen. Zij mogen belastingvrij ongeveer 600.000 gulden van elkaar erven. Als de erfenis groter is, betalen ze over het meerdere 5 tot 27 procent belasting. Ongehuwd samenwonenden bouwen hun belastingvrijstelling op. Na twee jaar samenwonen kunnen zij bijna 120.000 gulden belastingvrij van elkaar erven; na vijf jaar worden ze op dezelfde manier behandeld als gehuwden. Ook kinderen komen er redelijk vanaf. Hun vrijstelling is kleiner (onder de 50.000 gulden is de vrijstelling 17.000 gulden, als ze meer erven is de hele erfenis belast), maar zij vallen in dezelfde lage tariefgroep als gehuwden.

Broers en zusters betalen meer belasting. Hun vrijstelling bedraagt ongeveer 1.700 gulden en zij vallen in een tariefgroep waarbij de tarieven oplopen van 26 tot 53 procent. Erfgenamen die geen (aangetrouwde) familie zijn van de erflater hebben ook recht op een vrijstelling van zo'n 1.700 gulden, maar zij vallen in een tariefgroep die begint bij 41 procent en oploopt tot 68 procent.

Het kabinet wil de successiewet moderniseren. Hiervoor zijn voorstellen gedaan door de commissie-Moltmaker. De commissie wil de vrijgestelde bedragen verhogen, de meeste tarieven verlagen en de procents-trappen per tariefgroep terugbrengen van zeven naar drie. Ook worden er voorstellen gedaan om de positie van samenwonenden te verbeteren.

De staatssecretaris van Financiën zal binnenkort een wetsvoorstel indienen op basis van deze voorstellen. Het is de bedoeling dat de nieuwe Successiewet in 2002 wordt ingevoerd.