NIEUWE WETTEN

Op het gebied van erven zijn veel veranderingen tegelijkertijd gaande. Er wordt binnenkort een herziene erfwet van kracht, er is dit jaar een nieuw belastingstelsel ingevoerd en er zijn plannen om de Successiewet ingrijpend te veranderen. De belangrijkste maatregelen kort op een rij.

Wettelijk erfrecht Op 1 juni 1999 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanvaard waarin het wettelijk erfrecht wordt veranderd. Uitgangspunt is dat de langstlevende partner (echtgenoot of geregistreerd partner) automatisch de enige gerechtigde tot de nalatenschap wordt. Kinderen krijgen een vordering in geld die niet meteen uitgekeerd hoeft te worden. De nieuwe wet zal in 2001 in werking treden. De Tweede Kamer moet zich nog buigen over een zogeheten `bezemwet', met verduidelijkingen en aanpassingen. Ook moet er nog een aanpassings- en overgangsrecht worden vastgesteld.

Belastingstelsel Met ingang van dit jaar is in Nederland een nieuw belastingsysteem ingevoerd. Belangrijkste verandering daarin is de invoering van het zogeheten boxenstelsel: in box 1 valt het inkomen uit werk en woning, in box 2 het inkomen uit aanmerkelijk belang en in box 3 het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Het nieuwe belastingstelsel is bedoeld om de heffing minder gecompliceerd te maken, ook wanneer het gaat om zaken die met nalatenschappen te maken hebben. In de praktijk blijkt dat niet altijd zo uit te pakken.

Successiewet In het regeerakkoord is afgesproken dat de successiewet gemoderniseerd wordt. De commissie-Moltmaker heeft vorig jaar een rapport gepresenteerd met aanbevelingen voor mogelijke aanpassingen. Waarschijnlijk zal er dit jaar een wetsvoorstel komen.