Icto

Naar aanleiding van het gesprek met de heer N.J. de Jong van ons bureau in Hoogeveen (NRC Handelsblad, 4 april), de volgende (aanvullende) informatie :

Het Icto voelt en voelde zich niet geroepen om met de vrede in de wereld bezig te zijn. Strijd voor de vrede is een taak van de politiek en we waren en zijn van mening dat die taak daar moet blijven. De kerken moeten niet op de stoel van de overheid gaan zitten. Toen dat wel gebeurde hebben we ons daar tegen verzet. Ons ledental daalt en merkwaardig genoeg is dat niet eens zo erg te betreuren. Drie oorzaken voor dat dalen van het ledental zijn aan te wijzen: 1. de kerken onthouden zich momenteel van het doen van concrete politieke uitspraken, 2. de kerken dringen de overheid niet via een vredesberaad een bepaald veiligheidsbeleid op, en 3. van eenzijdige ontwapeningsstappen is in Nederland geen sprake.

Het Icto heeft momenteel nog geen gebrek aan financiële middelen, maar door het dalen van het ledental worden de financiële mogelijkheden wel verminderd, zoals onze voorzitter terecht namens het gehele bestuur geschreven heeft. Je staat dan voor de keuze: doorgaan tot de kas leeg is en tot die tijd contributie blijven innen of tijdig besluiten tot opheffing over te gaan. Aan de verenigingsraad wordt het laatste voorgesteld op 10 mei. De opheffing zal dan plaatsvinden op 31 december 2001 en omdat de financiële middelen dat nog toelaten is besloten dit jaar geen contributie meer te innen.

    • Drs. J. Barkhuis
    • Secretaris Icto