Sociale premies

Het interview met prof.dr. A. Kolnaar (SER-kroonlid, CDA) in deze krant van 23 maart, bevat enige verbazingwekkende uitspraken. Kolnaar stelt hier desgevraagd dat de verslechtering van de concurrentiepositie in het Eurogebied vooral een gevolg is van de verhoging van de BTW.

Dit lijkt mij niet correct, daar buitenlandse belastingplichtigen hier geen BTW verschuldigd zijn en voor binnenlandse belastingplichtigen is deze aftrekbaar. Een hoger BTW-tarief kan een argument zijn voor hogere lonen, die via hogere loonkosten zullen leiden tot een verslechtering van de concurrentie positie, maar dit lijkt Kolnaar niet te bedoelen. Hij stelt immers dat er geen sprake is van een reële loonkostenstijging, als de contractlonen dit jaar met 4 procent stijgen.

Vervolgens noemt hij de hoge sociale premies, die zijns inziens hebben geleid tot een onnodige toename van de reserves in de sociale fondsen. Hij stelt dat de lage werkloosheid tot een verlaging van de sociale premies had mogen leiden om zo de loonkosten binnen de perken te houden en de concurrentiepositie te verbeteren. Ook dit komt vreemd over: het officiële werkloosheidscijfer is weliswaar laag, maar het aantal niet-actieven is enorm toegenomen. Meer dan 900.000 mensen zijn afhankelijk van een WAO uitkering en de vergrijzing zal leiden tot een niet aflatende behoefte aan AOW gelden. Is er al gestart met een AOW-spaarfonds? Lagere sociale premies zijn op dit moment geen optie.

    • Emiel Afman