Onderzoek Peper

De heer J. Blokdijk, voormalig hoogleraar in de accountantscontrole en oud-firmant van KPMG meent dat KPMG te lief is geweest voor de heer Peper en de overige bestuurders van de stad (NRC Handelsblad, 24 maart). Echter, van een accountant als vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer worden geen liefdesverklaringen doch deugdelijke resultaten verwacht, binnen de sfeer van hun expertise. Deze resultaten van onderzoek moeten onafhankelijk, betrouwbaar, zorgvuldig en vertrouwenwekkend zijn. Het openbaar ministerie heeft het onderzoek van KPMG volledig over gedaan. Onder leiding van de voormalig hoofdofficier van justitie Wabeke, in een multidisciplinair team gedurende bijna acht maanden bezig geweest de geuite verdachtmakingen jegens het college van B en W stuk voor stuk na te pluizen. Gezien de reputatie van mr. Wabeke kan men van de zorgvuldigheid overtuigd zijn. Inderdaad, is de uitkomst van het OM-onderzoek vernietigend voor KPMG, maar daarmee komt dat bureau nog niet in de beklaagdenbank. Tot zover is alleen sprake van een accountantsbureau dat geen goed werk heeft afgeleverd. De vraag is nu of de klacht van Peper jegens KPMG door de Raad van Tucht gegrond wordt verklaard. Blokdijk doet er verstandig aan de uitspraak af te wachten.

Een dergelijke afwachtende houding lijkt ook gepast, alvorens maar door te gaan met de hoogst ernstige beschuldiging dat Peper het verschil tussen mijn en dijn niet weet. Daarover ging nu juist de voor KPMG schokkende uitkomst van het OM-onderzoek. In deze zaak zullen – na het van speurzin getuigende boek van de journalisten Soetenhorst en Zonneveld (`Afrekenen met Peper') – nog veel meer tegels moeten worden gelicht. De gemeente Rotterdam kan niet ontkomen aan het openbaar maken van alle gespreksverslagen over het onderzoek.

Het is enigszins zonderling dat de gemeente Rotterdam, die juist zo heeft aangedrongen op informatie over het handelen van bestuurders, nu zelf tot zover weigert de dossiers openbaar te maken over de hele gang van zaken rond het KPMG-onderzoek. In nevelen gehuld blijft ook de afspraak van de gemeente Rotterdam met KPMG over de betaling van de kosten inzake de procedure voor de Raad van Tucht. Voorzover sprake is van gemeenschapsgelden is openbaarheid gewenst. Daarop is de nu lopende WOB-procedure gericht.

    • A. Heertje