Economisch Plan

Tot mijn verbazing las ik in NRC Handelsblad van 27 maart dat ik bij de presentatie van het Centraal Economisch Plan 2001 gezegd zou hebben dat vergaande investeringen in zorg en onderwijs of lastenverlichting slecht zijn voor de economie.

Nog los van het feit dat ik zulke woorden nooit gebruik, heb ik mij beperkt tot drie kanttekeningen naar aanleiding van vragen over de merites van extra overheidsuitgaven.

Ten eerste dat belastinggeld niet gratis is en dus zorgvuldig moet worden besteed. Ook als er inkomstenmeevallers zijn en de begroting een overschot vertoont, brengt de inning van belastingen en premies een welvaartsverlies met zich mee voor de burgers. Daarom is een verantwoorde en nuttige besteding van dit geld nodig om te zorgen dat de overheidsuitgaven een ten minste even grote welvaartswinst opleveren.

Een tweede kanttekening betrof de efficiëntie van de huidige besteding van collectieve middelen. Op een aantal terreinen lijkt nog efficiencywinst bereikbaar. Op de expliciete vraag van een aantal journalisten om sectoren te benoemen waar dit het geval is, ben ik bewust niet ingegaan. Ik heb daarbij toegelicht dat het geven van voorbeelden ten onrechte de aandacht op enkele sectoren zou focussen.

Ten derde heb ik opgemerkt dat macro-economisch geen behoefte is aan extra uitgaven of lastenverlichting. Daarbij heb ik aangegeven dat de macro-economische effecten van extra uitgaven sterk afhankelijk zijn van de vraag waar extra geld precies aan besteed zou worden.

Als bijvoorbeeld bij de besteding een sterk beroep gedaan zou worden op extra arbeidskrachten,dan houdt dit extra risico's in voor de loonontwikkeling op een toch al gespannen arbeidsmarkt. Uiteindelijk is het een politieke afweging of de micro-economische behoeften in de diverse sectoren van overheidszorg voldoende recht kunnen worden gedaan binnen het afgesproken uitgavenkader.

    • Directeur Centraal Planbureau
    • Henk Don