`Investeren in zorg schaadt de economie'

Vergaande investeringen in zorg en onderwijs of lastenverlichting zijn slecht voor de economie. Het beschikbare budget binnen deze `probleemsectoren' moet efficiënter worden besteed.

Nu wordt er alleen maar meer geld in gestoken. Dat zei directeur H. Don van het Centraal Planbureau (CPB) vanmorgen bij de presentatie van het Centraal Economisch Plan 2001. Door de afnemende economische groei wordt het steeds belangrijker afgewogen keuzes te maken waarbij de risico's van bijvoorbeeld oplopende inflatie en een krapper wordende arbeidsmarkt worden meegenomen, meent Don. Hij wees erop dat het huidige, behoedzame begrotingsbeleid van het paarse kabinet (de Zalm-norm) ,,een robuuste manier'' is. Don: ,,In het dagelijkse politieke handwerk zijn tegenvallers nu eenmaal moeilijker op te vangen dan meevallers.''

De economische prognoses voor de laatste twee jaar van deze regeerperiode zijn gematigder dan voorgaande jaren. In plaats van een economische groei van 4 procent (het gemiddelde van de laatste vier jaar) verwacht het CPB voor dit jaar een groei van 3,25 procent. Daarbij resteert een uitgavenmeevaller van ongeveer 4 milard gulden voor nieuw beleid. Voor 2002 daalt de groei verder naar 2,75 procent, hetgeen leidt tot een uitgaventegenvaller van 0,5 miljard gulden. Overigens bestrijdt minister Zalm (Financiën) deze tegenvaller. Zalm gaat vooralsnog uit van een kleine meevaller van 0,4 miljard. De groeiverwachting ligt nog ruim boven de door het kabinet gehanteerde percentages van 2,25 procent per jaar en is ook hoger dan de gemiddelde groei in de EU.

De coalitiepartijen zijn sterk verdeeld over met name de begroting van 2002. PvdA en D66 willen volgend jaar miljarden extra uitgeven voor onderwijs, zorg en veiligheid en verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de collectieve sector. Beide partijen willen daarvoor desnoods de Zalm-norm aanpassen. De VVD is daar fel tegen en vindt dat het kabinet eventueel op andere uitgaven moet bezuinigen om ruimte voor nieuwe uitgaven te maken. De afremmende groei wordt vooral veroorzaakt door de verslechterende concurrentiepositie van Nederland. De verwachte aantrekkende koers van de euro maakt dat het hele euro-gebied haar positie ten opzicht van de Verenigde Staten ziet verslechteren. Hoewel de koers nu iets onder de 90 dollarcent ligt, verwacht het CPB aan het einde van het jaar een koers van 0,96 dollar. Voor 2002 wordt uitgegaan van 0,98 dollar. Don benadrukte dat juist de verwachtingen voor deze koers met grote onzekerheden zijn omgeven.