Tussen synagoge en moskee

Om de inburgering van joden in Nederland te versnellen werd in 1809 bij decreet bepaald dat in de synagogen het Nederlands moest worden ingevoerd. Ook werd onderwijs in het Jiddisch op joodse scholen niet langer toegestaan. Aldus zou het `Decreet over den Gelykstaat der Joodsche met alle andere Burgers', dat op 2 september 1796 door de Nationale Vergadering werd aangenomen, geen dode letter blijven. Immers, wie de taal van het land waarin hij verblijft niet spreekt, heeft het nakijken. Helaas is er nooit een decreet à la 1809 voor moskeeën in Nederland gekomen. Dan zou makkelijk te achterhalen zijn of imams tot geweld oproepen of anderszins onappetijtelijk taalgebruik bezigen. En zou Vrij Nederland niet in het duister hoeven tasten bij de beantwoording van de vraag wie achter het (recente) geweld zit van Marokkaanse jongeren jegens joden. In het desbetreffende artikel geeft de secretaris van het Komitee Marokkaanse Arbeiders in Nederland, S. Mejatti, de schuld aan de moskeeën: ,,De ouders van die jongens zijn analfabeet. Het enige dat ze begrijpen is wat de imam zegt. En je hebt superdomme imams die de joden aanklagen in plaats van de staat Israël.'' Toen de spanningen tussen Israël en de Palestijnen eind vorig jaar opliepen, nam het aantal incidenten toe – stenen gooien naar een synagoge en schelden tegen joden in de tram. Een andere geïnterviewde zegt: ,,Je kunt hun gedrag ook niet los zien van de maatschappelijke situatie waarin veel Marokkaanse jongeren zitten. Ze doen het slecht op school, raken teleurgesteld, ontsporen, denken dat iedereen tegen hen is.''

Cees Veltman komt in Hervormd Nederland met een oplossing om de motivatie van allochtone leerlingen te verhogen: een betere lesinhoud. Het wordt niet duidelijk wat daarmee bedoeld wordt – te vrezen valt dat het een verkapt pleidooi is om de lesinhoud aan te passen aan de slecht presterende leerling.

Veltman reageert op het voorstel van VVD-fractieleider Dijkstal om meer geld te besteden aan het onderwijs en minder aan asielzoekers: ,,Het is een onzindelijk voorstel. Dijkstal spreekt over moeilijke keuzes, maar hij kiest de gemakkelijkste weg: geldproblemen afwentelen op de sociaal-economisch zwakkeren in de samenleving.'' Maar van hen zullen steeds minder Nederland binnenkomen, als de nieuwe Vreemdelingenwet consequent wordt uitgevoerd, is de overtuiging van Dijkstal. In Elsevier zegt hij het dan ook `absurd' te vinden als voor het asielbeleid één miljard gulden extra zou worden uitgetrokken. Zoal niet absurd dan toch raar vindt Dijkstal het gehamer van PvdA-fractieleider Melkert ,,op armoe in het onderwijs terwijl daarvoor al tien miljard extra beschikbaar kwam. Dat bewijst dat het hem niet gaat om cijfers, maar om emoties.'' Volgens De Groene Amsterdammer zeggen terzake deskundigen dat het effect van de nieuwe asielwet pas na jaren gemeten kan worden.

Met de feiten neemt Melkert het ook niet nauw – zie de reactie van Mies Bouhuys in VN op de uitspraak van Melkert tijdens het jongste PvdA-congres: ,,Wij staan al vijfentwintig jaar achter de moeders van de Plaza de Mayo'', de Argentijnse `dwaze moeders' die wekelijks opheldering vragen over het lot van hun verdwenen familieleden. Bouhuys: ,,Van de partij hebben we nooit financiële steun of anderszins gekregen.'' Ze stuurde ooit driehonderd pamfletten naar een PvdA-congres met een oproep geld in te zamelen voor de dwaze moeders: ,,Na afloop van het congres kreeg ik de pamfletten teruggestuurd, met de wikkel er nog omheen.''

Evenzo zullen honderdvijftig schriftelijke verzoeken aan de leden van de Tweede Kamer om bij decreet te bepalen dat per direct in moskeeën het Nederlands moet worden ingevoerd, `afzender retour' worden gestuurd. Want zo verstandig als onze voorvaderen zijn geweest zullen politici die decennialang de verkeerde weg bewandeld hebben, niet meer worden.

    • Anna Visser