PLICHTEN

De enige wettelijke verplichting die ouders aan een basisschool hebben, is hun kinderen elke dag naar school te sturen. De verwarring – bijvoorbeeld over de ouderbijdrage – is echter groot. Wat moet en wat mag?

Ouderbijdrage

Basisscholen mogen ouders vragen elk jaar een vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze is bedoeld voor extra voorzieningen, die het ministerie van Onderwijs niet vergoedt, zoals schoolreisjes, overblijven, schoolzwemmen en culturele evenementen.

Enkele scholen gebruiken de ouderbijdrage echter ook om bijvoorbeeld extra docenten aan te stellen of om de school een grote beurt te geven. Ouders met kinderen op deze scholen zijn meestal duurder uit dan ouders met kinderen op scholen die de ouderbijdrage voor kleine activiteiten gebruiken. De vrijwillige ouderbijdrage loopt ver uiteen, van honderd tot zevenduizend gulden per jaar. De overheid heeft hiervoor geen wetten opgesteld, de ouderbijdrage zou tot de autonomie van de school behoren.

Scholen kunnen de bijdrage niet verplichten. Ze kunnen kinderen van ouders die de ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen wel uitsluiten van deelname aan bijvoorbeeld schoolreisjes. In de praktijk blijkt dat ouders de bijdrage toch als een verplichting ervaren. Sommige scholen sturen zelfs incassobureaus naar `wanbetalende' ouders, terwijl de toegankelijkheid van het onderwijs volgens de wet niet mag worden beïnvloed door de ouderbijdrage.

Activiteiten

Hoewel ouders niet verplicht zijn zich actief op te stellen binnen de basisschool, is dit vaak wel wenselijk voor zowel de school, de ouders als het kind. Scholen staan over het algemeen te springen om hulp van ouders. Ze kunnen helpen met niveaulezen, overblijven, sportdagen en schoolreisjes. Daarnaast kunnen ouders plaatsnemen in de medezeggenschapsraad. Nederland telt op dit moment 60.000 participerende ouders. Als alle activiteiten van ouders bij elkaar worden opgeteld, vullen zij 2.400 fulltime arbeidsplaatsen. Omdat Nederlanders het steeds drukker hebben en steeds meer moeders werken, is er een gebrek aan ouders die overdag een handje meehelpen.

Uit onderzoek blijkt dat veel ouders het wel plezierig vinden om betrokken te zijn bij de school van hun kinderen. Door participatie leren zij zowel de school als de leraren kennen. Ouders doen er vaak wel verstandig aan om, voordat zij actief worden binnen de basisschool, met hun kinderen te overleggen over hun participatie: niet ieder kind vindt het even leuk om bij een van de eigen ouders in bijvoorbeeld het leesgroepje terecht te komen.