Congres ChristenUnie wacht berg moties

Leen van Dijke als lijstaanvoerder, een vrouw op een verkiesbare plaats, alsmede een Bonder – de moties waarmee zaterdag op het congres van de ChristenUnie vanuit de kiesverenigingen zal worden gepoogd verandering te brengen in de door het bestuur voorgelegde kandidatenlijst bij de volgende Kamerverkiezingen, zijn talrijk en velerlei.

Het bestuur van de ChristenUnie, het samengaan van RPF en GPV, ontraadt alle door de kiesverenigingen in den lande ingediende moties die op het congres van de ChristenUnie in Apeldoorn aan de orde komen. Maar dat zal vermoedelijk niet kunnen verhinderen dat, bijvoorbeeld door de kiesverenigingen in Utrecht, kritiek zal worden geuit op het gebrek aan interne partijdemocratie.

Vooral de manier waarop een adviescommissie is gekomen tot de ontwerp-kandidatenlijst van de ChristenUnie is onderwerp van onvrede in kringen van de RPF, waar in het verleden kandidatenlijsten in geheime stemming tot stand kwamen. De RPF-kiesvereniging Reeuwijk-Driebruggen dient een motie in om Leen van Dijke, thans fractieleider van de RPF in de Tweede Kamer, lijstaanvoerder van de ChristenUnie bij de volgende verkiezingen te maken. Dit voorstel maakt weinig kans, omdat Van Dijke zelf zich tevreden verklaart met zijn tweede plaats op de kandidatenlijst. Lijstaanvoerder volgens het voorstel van adviescommissie en partijbestuur is GPV-senator Kars Veling. Deze keuze voor iemand uit de kleinere partner binnen de ChristenUnie (het GPV heeft in de Tweede Kamer thans twee zetels, de RPF drie) komt voort uit de behoefte het GPV, waar een wat principiëler atmosfeer heerst dan bij het RPF, voor deelname aan de ChristenUnie te apaiseren.

Ook in andere moties ligt een strijd tussen de verschillende `bloedgroepen' op de loer. Uit Woerden komt een motie die beoogt Marien Bikker, thans nummer acht, hoger op de lijst te zetten, omdat deze tot de Gereformeerde Bond binnen de Nederlands Hervormde Kerk behoort. Het uit deze kring afkomstige electoraat dreigt naar het CDA te gaan, waar een `Bonder' (A. Mosterd) reeds tot de Kamerfractie behoort.

Zoals bekend komt ook een motie in stemming om de Heerenveense wethouder Tineke Huizinga, thans zevende op de lijst en de hoogste vrouw, op een verkiesbare plaats te zetten. Sommige critici binnen de ChristenUnie voelen zich gesterkt door de wijze waarop de leden van de PvdA op hun jongste congres hun stem sterker hebben doen gelden.