`Halt aan keuring door niet-artsen'

De lopende experimenten waarbij verpleegkundigen en maatschappelijk werkers WAO-keuringen verrichten of daaraan bijdragen, moeten niet worden voortgezet en geen gangbare praktijk worden.

Uitvoering van de WAO-keuring door niet-artsen is waarschijnlijk onrechtmatig en in elk geval ondoelmatig en onwenselijk voor de cliënt. Dat concludeert voorzitter T. Witteveen van het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) in een brief aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het Ctsv verrichtte het afgelopen jaar onderzoek naar experimenten van uitvoeringsinstellingen voor de sociale verzekeringen (uvi's)om de doelmatigheid van de WAO-keuringen te verbeteren.

De Uvi Cadans begon per 1 januari jongstleden met een pilot, waarbij niet-artsen medische keuringen verrichten en een arts daar achteraf zijn goedkeuring aan geeft. Bij de uvi's Uszo en Gak is volgens het Ctsv een minder vergaande variant al ,,op ruime schaal'' gangbare praktijk. Verpleegkundigen verrichten daar WAO-herbeoordelingen aan de hand van het dossier, waarna de arts zijn fiat geeft. De uvi's denken zo de werkdruk voor de verkzekeringsartsen te verlichten en de keuringsachterstanden weg te werken. Deze achterstanden leiden ertoe dat de WAO-keuring vaak veel later plaatsvindt dan, zoals voorgeschreven, een jaar na de ziekmelding. De vertraging belemmert de reïntegratie van zieke werknemers.

Het Ctsv keurt beide praktijken af, zolang de wetgever zich hier niet ,,expliciet over heeft uitgesproken'. Het Ctsv heeft ,,grote twijfels' over de rechtmatigheid ervan. De wet is er niet eenduidig over, maar volgens het college zijn de experimenten niet in de geest van de wet. Het college spreekt van een ,,hellend vlak'', dat gemakkelijk leidt tot een praktijk waarbij de arts ,,slechts in naam verantwoordelijk is''. Daardoor ontstaat een ,,feitelijk onrechtmatige situatie'': een keuring waar de facto geen arts meer aan te pas komt. Niet-artsen zijn bovendien, ,,gezien hun veel smallere medische kennis'' volgens het college niet competent om keuringen uit te voeren.

Het college verwacht dat als aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan, de inzet van niet-medici niet minder maar meer werkdruk voor artsen oplevert. Daarbij zou het de WAO-instroom kunnen opdrijven.

Staatssecretaris Hoogervorst liet eind februari de Tweede Kamer weten het experiment met niet-medici ,,waardevol' te vinden maar ,,kritisch te bezien. Binnenkort zal Hoogervorst het Ctsv een reactie geven.

    • Mariël Croon