GESCHIEDENIS

Eerste toelatingsexamen tot de eerste klasse van het Gem. Lyceum voor Meisjes en de Gem. Hogere Burgerscholen te Rotterdam in 1936.

(Donderdag 18 juni)

GESCHIEDENIS.

Overschrijven, invullen en de ingevulde woorden onderstrepen.

Karel V aanvaardde in het jaar .... het bestuur over de Nederlandse gewesten; in 1516 werd hij .... en in 1519 ....

In 1517 begon in Duitsland de .... door het optreden van .... Andere hervormers waren .... en ....

Alva was landvoogd van .... tot .... Hij richtte hier een nieuwe rechtbank op, .... geheten. Het volk noemde die rechtbank ....

In .... begon de tachtigjarige oorlog met de slag bij .... De opstand begon echter eerst in het jaar .... met ....

De opvolger van Alva was .... van het jaar .... tot .... Onder hem werd de stad .... belegerd. Voor de betoonde moed kreeg de stad als beloning ....

In .... verenigden zich de zeven noordelijke gewesten tot een verbond, .... geheten.

Oranje werd in .... vermoord door ....

In 1585 veroverden de Spanjaarden de stad ....

De Engelse koningin .... zond ons in .... den graaf van ...., die evenwel weinig uitrichtte. In die tijd werd Oranje's zoon .... stadhouder over Holland en andere gewesten. De staatszaken werden weldra geregeld door .... Beide mannen kwamen tegenover elkaar te staan tijdens de twisten tussen .... en .... De beroemde geleerde .... werd toen op Loevestein gevangen gezet. Deze geleerde schreef boeken over ....

In 1602 werd de .... opgericht voor de handel op Indië. Deze kreeg van de Staten-Generaal het recht .... Het opperbestuur werd gevormd door ....

In 1619 was gouverneur-generaal ...., die de stad .... verwoestte en daarna .... stichtte.

Frederik Hendrik had de bijnaam van .... Hij nam in 1629 .... en in 1632 ....

De grootste Nederlandse schilder uit de 17e eeuw was ...., de grootste dichter ....

De West-Indische Compagnie verloor in de 17e eeuw aan Portugal .... en aan Engeland .... Daarentegen werd .... veroverd, dat wij nu nog bezitten.

Willem II kreeg twist met de Staten van Holland over .... Hij deed zelfs een aanslag op .... Na zijn dood stelden de Staten van Holland geen stadhouder aan en begint .... van .... tot .... De voornaamste staatsman uit die tijd was de raadpensionaris ....

In 1672 kwamen wij in oorlog met ...., ...., .... en .... De vijand werd eerst tot staan gebracht bij .... Ter zee versloeg admiraal .... in 1672 de Engelse vloot bij ....

In 1688 stak Willem III over naar .... en werd er ....

In 1702 begint de .... Er werd voornamelijk gestreden in het tegenwoordige .... Het Franse leger werd o.a. verslagen bij ....

In 1747 komen we weer in oorlog met .... Dan wordt stadhouder van Holland .... Hij kreeg meer macht dan zijn voorgangers, want ....

Op het eind van de 18e eeuw braken er twisten uit tussen .... en .... In 1787 rukte een .... leger ons land binnen. Dit leger hielp de partij der .... Daartegenover kwamen in 1795 de .... en deze hielpen weer .... Ons land kreeg toen de naam van ....

In 1805 benoemde Napoleon tot hoofd van deze republiek .... met de titel van .... In 1806 werd ons land een .... onder .... Van .... tot .... was ons land een deel van Frankrijk. De drie voornaamste bezwaren tegen het Franse bewind waren ...., .... en ....

In 1830 begint de opstand van .... De vrede kwam eerst tot stand in ....

Willem II regeerde van .... tot .... Onder hem kwam in 1848 .... tot stand. Hierbij werd de macht van .... minder, die van .... groter.

In 1917 kwam de grondwetsherziening tot stand. De twee voornaamste veranderingen hadden betrekking op .... en ....