Successie & schenking

Naast de tarieven bestaat er een groot aantal vrijstellingen. Zo krijgen ongehuwd samenwonenden die na hun 22e jaar tenminste vijf jaren met erflater tot diens overlijden hebben samengewoond een vrijstelling van 598.149 gulden (in 2000: 587.573) indien sprake is van een zogenoemde tweerelatie (zie noot 2, onderdeel a) of een vrijstelling van 299.076 gulden (in 2000 indien sprake is van een zogenoemde meerrelatie (zie noot 2, onderdeel b.) Heeft de samenleving vier, drie of twee jaar geduurd, dan gelden aangepaste bedragen.

Op de vrijstellingen van echtgenoten, meer dan vijf jaren na hun 22e jaar ongehuwd samenwonenden, kinderen tot 23 jaar, en ouders worden eventuele pensioenrechten in mindering gebracht (bij echtgenoten en ongehuwd samenwonenden voor de helft). Deze vermindering is echter aan een maximum gebonden. De vrijstelling voor echtgenoten en ongehuwd samenwonenden kan nooit minder bedragen dan 170.899 gulden (in 2000: 167.877) en voor de meerrelatie nooit minder dan 85.449 gulden (in 2000: 83.938.

Voor invalide kinderen tot 23 jaar bedraagt de vrijstelling nooit minder dan 25.635 gulden (in 2000: 25.182).