Minimumloon

Toelichting:

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2000 met 3,93 procent. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen en de brutering van de overhevelingstoeslag die eveneens per 1 januari 2001 plaatsvindt.

Voor een werknemer van 23 jaar en ouder is het bruto minimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2001 vastgesteld op 2544,10 gulden per maand (587,10 gulden per week en 117,42 per dag).

De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald. Ze kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen als gevolg van verschillen in inhoudingen op het loon, onder meer in verband met de premieheffing voor de sociale zekerheid. In bijstaande opgave zijn pensioen- en VUT-premies en de nominale premies (dat is het deel van de premiebijdrage dat als een vast bedrag moet worden betaald) voor de Ziekenfondswet (ZFW) en voor de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) buiten beschouwing gelaten. De netto bedragen in de tabel geven daarom alleen een globale aanduiding.