`Haven Rotterdam publiek-privaat'

De Rotterdamse havenwethouder Hans Simons (PvdA) is voor omvorming van het Gemeentelijke Havenbedrijf van Rotterdam in een overheids-nv. ,,Gezien de complexe aard van de mainport Rotterdam ligt deze vorm het meest voor de hand'', zei Simons vanochtend in een toespraak voor de Havenvereniging Rotterdam, de Rotterdamse havenwerkgevers.

Simons sprak zich uit voor een ,,zakelijke discussie zonder emoties en vooroordelen'' over de positie van het Havenbedrijf die voor de zomer van 2001 tot een besluit van de Rotterdamse gemeenteraad zou moeten leiden.

Simons wees erop dat de rijksoverheid al langer van mening is dat het Rotterdamse havenbedrijf een zelfstandiger positie moet krijgen, ,,dus op enige afstand van het lokale bestuur.''

In de discussie over de aanleg van de tweede Maasvlakte heeft het kabinet-Kok de voorkeur uitgesproken voor publiek-private samenwerking bij aanleg, beheer en exploitatie van een tweede Maasvlakte. ,,Het kabinet kiest daarmee voor een vergaande verzelfstandiging van het gemeentelijk havenbedrijf waarin op langere termijn ook private deelname mogelijk is'', aldus Simons. De gemeente Rotterdam moet het initiatief in deze discussie naar zich toe trekken, zo bepleitte hij.

Simons wees privatisering van het havenbedrijf af gezien de ingewikkelde aard en karakter van het haven- en industriële complex. Maar hij wees erop dat een ,,onafhankelijker'' havenbedrijf makkelijker risicodragend kan participeren om bijvoorbeeld bepaalde bedrijvigheid te stimuleren of te behouden.

Simons brak opnieuw een lans voor aanleg van de tweede Maasvlakte, niet alleen in het belang van de haven maar ook ,,voor de leefbaarheid in het Rijnmondgebied en voor de stedelijke ontwikkeling.''

Hij noemde het een zeldzame slordigheid dat het project momenteel vertraging oploopt omdat het Centraal Planbureau (CPB) de geluidsproblematiek niet heeft meegenomen in zijn studie over het zogeheten `inbreiden' van bedrijvigheid in het bestaande Rotterdamse havengebied. Het CPB heeft extra tijd nodig om deze omissie goed te maken. Simons: ,,Ik neem niet aan dat het CPB daarmee een bewuste vertragingstactiek toepast.''