ANW

Toelichting:

De uitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet (Anw) bedraagt maximaal 70 procent van het netto minimumloon. Nabestaanden die een halfwees onder de 18 jaar verzorgen, krijgen een inkomensonafhankelijke uitkering van 20 procent van het netto minimumloon.

De Algemene nabestaandenwet (Anw), die ruim vier jaar geleden in de plaats is gekomen van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), is inkomensafhankelijk. Inkomen in verband met arbeid (uitkeringen) wordt er helemaal van afgetrokken. Van inkomen uit arbeid blijft een deel buiten beschouwing (50 procent van het minimumloon plus een derde deel van het meerdere).

Nabestaanden met een oude AWW-uitkering krijgen, indien na de inkomenstoets een lager uitkeringsbedrag overblijft, in ieder geval een bodemuitkering van 30 procent.

In de ANW zijn gehuwd en ongehuwd samenwonenden gelijk gesteld.

Weduwen (weduwnaars) jonger dan 65 jaar betalen alle premies volksverzekeringen zelf, in tegenstelling tot ouderen die geen premies AOW en AAW betalen. De bruto weduwenpensioenen liggen daarom hoger dan de bruto ouderdomspensioenen.