Denk aan de zieken voordat je begint over designer babies

De stelling dat embryo-editing leidt tot ‘superkinderen op bestelling’ getuigt van weinig vertrouwen in ons regulerend vermogen, betogen de ethici Guido de Wert en Wybo Dondorp.

Embryoselectie voor ouders die wie willen voorkomen dat hun kinderen erfelijke borst- of darmkanker krijgen. Foto ANP

Britse wetenschappers kregen deze week groen licht voor het gericht veranderen (‘editen’) van genen van menselijke embryo’s. Wereldnieuws – maar ook aanleiding tot commotie. Volgens NRC van 2 februari maakt het de weg vrij voor kinderen met gewenste eigenschappen op bestelling, zogenoemde ‘designer babies’. Die zorg is begrijpelijk, maar niet terecht. Juridisch noch ethisch zijn er belemmeringen voor dit onderzoek en Nederlandse onderzoekers hoeven het editen van deze embryo’s niet aan hun Britse collega’s over te laten.

Een jaar nadat onderzoekers in China voor het eerst hun nieuwe methode (jargon: crispr-cas9) beproefden met niet-levensvatbare menselijke embryo’s, komen Britse wetenschappers met een nieuw onderzoeksplan. Zij willen met embryo’s die over zijn na IVF (zogenoemde ‘restembryo’s’) fundamenteel onderzoek doen naar de genetische aansturing van de embryonale ontwikkeling in de eerste week na de bevruchting. Evenmin als de Chinezen, zijn de Britten uit op het maken van kinderen – laat staan designer babies, wat dat ook moge zijn. Het gaat hun uitsluitend om niet-reproductief wetenschappelijk onderzoek: de gebruikte embryo’s worden niet in een baarmoeder geplaatst en zullen dus ook niet uitgroeien tot een kind.

Zou dit in Nederland ook mogen? De Embryowet (artikel 24g) bevat een verbod op het genetisch veranderen van menselijke embryo’s, maar dat geldt alleen voor embryo’s waarmee een zwangerschap tot stand wordt gebracht. En anders dan in NRC werd gesuggereerd, is het verbod op het maken van embryo’s voor onderzoek (artikel 24a) niet van toepassing, aangezien het gaat om onderzoek met restembryo’s.

Dit betekent dat het type onderzoek zoals in Engeland en in China wordt gedaan, ook in Nederland zou zijn toegestaan. Een eventueel onderzoeksprotocol zal ter toetsing moeten worden voorgelegd aan de centrale commissie voor medisch wetenschappelijk onderzoek, de CCMO in Den Haag. Die beoordeelt dan of het onderzoek kwalitatief in orde is en spoort met belangrijke voorwaarden, waaronder geïnformeerde toestemming van degenen van wie de embryo’s afkomstig zijn, proportionaliteit (dient het onderzoek een belangrijk doel?) en subsidiariteit (kan dit doel niet ook worden bereikt zonder humane embryo’s op te offeren?).

Is dergelijk onderzoek ook ethisch aanvaardbaar? Natuurlijk, wie ieder onderzoek waarbij menselijke embryo’s als middel worden gebruikt ethisch verwerpelijk acht, zal deze vraag ontkennend beantwoorden. Maar een aantal mensen dat onderzoek met restembryo’s onder genoemde voorwaarden ethisch acceptabel vindt, maakt een voorbehoud als het gaat om ‘editen’.

Waarom? Vooral vanwege het argument van ‘het hellend vlak’. Zij redeneren als volgt: ‘De niet-reproductieve toepassing van editing zal op termijn onherroepelijk leiden tot reproductieve toepassingen: voortplanting met embryo’s waarvan het genoom opzettelijk veranderd is. Dat laatste is echter niet aanvaardbaar. Daarom moeten we ook het eerste afwijzen en verbieden.’

Over de vraag of reproductieve toepassingen per se verwerpelijk zijn bestaat verschil van mening. Sommigen vinden deze toepassingen in strijd met de menselijke waardigheid. Maar is dit bezwaar houdbaar als het zou gaan om gentherapie, gericht op het voorkomen van ernstige ziektes bij toekomstige kinderen? Tegenstanders wijzen ook op de gezondheidsrisico’s: het niet denkbeeldige gevaar dat je onbedoeld DNA-schade veroorzaakt, met mogelijk ernstige gevolgen voor het toekomstige kind. Mag je dat risico wel nemen?

Die vraag is des te klemmender omdat we al de mogelijkheid hebben van pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD of ‘embryoselectie’): waarom zou je afwijkende embryo’s willen repareren als je ook een embryo zonder de betreffende afwijking kunt selecteren? Maar selecteren kan niet altijd en soms is er na PGD simpelweg geen embryo zonder afwijking beschikbaar voor plaatsing in de baarmoeder.

Ten slotte: als we de stap naar reproductieve toepassing zetten, kunnen we dan nog wel onderscheiden tussen embryo-editing ter voorkoming van ziekte bij het te verwekken kind en het verbeteren van normale menselijke eigenschappen? Alle reden dus om bij de eventuele stap naar reproductieve embryo-editing het hellend vlak serieus te nemen. Mede daarom hebben internationale wetenschappelijke verenigingen onlangs afgesproken die stap voorlopig niet te zetten.

Maar volgt daaruit dat we dus ook af zouden moeten zien van het niet-reproductieve onderzoek zoals dat nu in Engeland zal worden uitgevoerd? Wij denken van niet. De stelling dat dit onvermijdelijk zal leiden tot reproductieve toepassing en vervolgens tot de gevreesde ‘designer babies’, getuigt van weinig vertrouwen in het regulerend vermogen van wetenschap en samenleving.

Er is alle reden voor een ethisch debat over de wenselijkheid en aanvaardbaarheid van reproductieve embryo-editing. Maar dat is zeker geen argument tegen het gebruik van deze nieuwe technologie in niet-reproductief embryo-onderzoek. Gelet op het grote belang van dat onderzoek voor de wetenschap (en op termijn mogelijk ook voor de zorg) is er alle reden ook in Nederland het licht op groen te zetten.

Prof. dr. G.M.W.R. de Wert en dr. W.J. Dondorp zijn beiden ethicus aan de Universiteit van Maastricht.