FRIES

In de rubriek Ophef van zaterdag 16 december werd aandacht besteed aan het voornemen van de UvA en de RUG om de opleiding Fries en Nieuw-Grieks `uit te ruilen'. Een van de geïnterviewden wekte daar de indruk dat de doctoraal opleiding Fries aan de RUG slechts de specialisatie taalkunde kent. Dit is niet juist. Het Fries aan de RUG wordt gedoceerd vanuit het perspectief van het Fries als zelfstandige taal, en als minderheidstaal. Zoals uit het studieprogramma blijkt, kent de opleiding de specialisaties Friese letterkunde in literatuurtheoretisch en cultuurhistorisch perspectief, Friese taalkunde in theoretisch-vergelijkend perspectief, Sociolinguïstiek en Filologie/Externe taalgeschiedenis. Deze specialisaties sluiten nauw aan bij het onderzoek van de betreffende medewerkers. De opleiding Fries aan de RUG omvat daarmee alle disciplines die voor de frisistiek relevant zijn.