Sociale partners: lagere looneis in ruil voor scholing

De werkgevers en werknemers, verenigd in de Stichting van de Arbeid, zijn het aan het begin van de middag eens geworden over loonmatiging. In ruil voor een lagere looneis kunnen werknemers meer gebruik maken van scholing, flexiblele beloning en verlofdagen.

Dat hebben werkgeversorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland samen met de vakcentrales laten vastleggen in de zogenoemde algemene aanbeveling. Deze aanbeveling vormt de (vrijblijvende) basis voor de cao-onderhandelingen voor de komende maanden.

Enkele weken geleden presenteerden de grootste werkgeversvereniging VNO-NCW en de grootste vakbond FNV al een concept-akkoord met de titel Er is meer nodig. Loonmatiging was een van de belangrijkste aanbevelingen. Onder invloed van de hoge economische groei en de steeds krapper wordende arbeidsmarkt dreigde dit instrument ,,zichzelf in de staart te bijten''. ,,Het gevaar van een heilloze loon-prijsspiraal is daarom aanwezig, waardoor rendementen, concurrentiepositie en werkgelegenheid ondergraven kunnen worden'', aldus het concept-akkoord. Enkele sectoren (bouw, zorg) hebben al looneisen van 6 procent op tafel gelegd in de onderhandelingen over de nieuwe cao`s.

Werkgevers en werknemers kwamen vanmorgen voor de vierde maal bijeen om over de aanbeveling te praten. Aan het begin van de onderhandelingen was er nog een fiks verschil van mening tussen werkgeversorganisatie MKB-Nederland en de FNV over scholing en loopbaanbegeleiding. De vakbond wil graag een wettelijk recht op scholing vastgelegd zien in de aanbeveling. MKB vindt dat onvoldoende en pleit voor een sectorale aanpak van scholing.

Het kabinet heeft eerder al toegezegd fiscale maatregelen te willen nemen om de sociale partners tegemoet te komen. Ook komt er extra budget om scholing te bevorderen. Daarmee komen de lasten voor de scholing niet alleen bij de werkgevers te liggen.

Werknemers mogen in het nieuwe akkoord meer dan nu bepalen hoe zij hun verlof- en vakantiedagen inzetten. Als zij willen, mogen ze ook meer gaan werken dan in de cao is afgesproken. Werkgevers krijgen ruimere bevoegdheden om werknemers individueel extra te belonen (prestatiebeloning).

In het verleden is gebleken dat de aanbeveling van de Stichting van de Arbeid ,,een dempend effect heeft op de onderhandelingen'', aldus een VNO-NCW-woordvoerder.