`Tweede Maasvlakte niet nodig'

De aanleg van een Tweede Maasvlakte is, in tegenstelling tot wat het Rotterdams havenbedrijf zegt, niet noodzakelijk. De huidige oppervlakte van de haven biedt voldoende ruimte voor uitbreiding tot in ieder geval 2015.

Dat staat in een vertrouwelijk concept-advies van het Centraal Planbureau (CPB) aan de ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Jorritsma (Economische Zaken). Het CPB stuurde half november op verzoek van Netelenbos een voorlopige versie van zijn bevindingen op.

Begin 2001 wordt het definitieve standpunt van het planbureau verwacht, maar ingewijden meldden dat het niet waarschijnlijk is dat dat ,,diametraal zal verschillen'' van het huidige advies.

EZ en V en W willen niet inhoudelijk reageren op de CPB-rapportage. ,,Het is een voorlopig rapport waaraan wíj althans geen conclusies verbinden'', aldus een woordvoerder van Netelenbos.

Bij EZ spreekt men van ,,voorzichtige formuleringen'' en ,,grote marges als het om ruimteclaims gaat''. ,,De waarheid zal wel ergens in het midden liggen'', aldus een EZ-woordvoerder.

In juli dit jaar besloot het kabinet in beginsel in te stemmen met de aanleg van een Tweede Maasvlakte om de positie van de Rotterdamse haven te versterken. Het zou hierbij moeten gaan om een nieuw industrieterrein van maximaal 1.000 hectare. Tevens wil het kabinet flink investeren in het verbeteren van natuurgebieden rondom het havengebied. De financiering zou een publiek-private aangelegenheid moeten worden, vindt minister Netelenbos.

Overigens valt de definitieve beslissing over het al dan niet aanleggen van een Tweede Maasvlakte naar verwachting pas in het voorjaar van 2001. Een commissie onder voorzitterschap van oud-VNO-NCW-voorzitter Blankert zal voor die tijd de verschillende standpunten bundelen en uiteindelijk een advies uitbrengen aan het kabinet.

Het voorlopige kabinetsbesluit kwam in grote lijnen overeen met een convenant dat de gemeente Rotterdam en een aantal milieugroeperingen een maand eerder met elkaar sloten. Dat vormde een compromis tussen de gemeente en de milieubeweging.