Sociale partners: flexibeler inzet van vakantiedagen

Werknemers kunnen in de nabije toekomst hun vrije dagen veel flexibeler inzetten. Zij mogen de vakantiedagen bijvoorbeeld aan hun werkgevers `verkopen' door meer te werken, daartegenover staat dat ze extra dagen kunnen kopen en mogen sparen voor flexibele pensionering en sabbatsverlof.

De sociale partners hebben dit de afgelopen weken afgesproken in het kader van een centrale aanbeveling. Er is meer nodig waarover vanmorgen een derde overlegronde is begonnen. De verwachting is dat de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB en LTO en de vakbonden vandaag of vrijdag een definitief akkoord bereiken. Belangrijkste doel is om te voorkomen dat de lonen te veel stijgen, want de economie "dreigt zich in zijn eigen staart te bijten", zoals in het conceptakkoord staat omschreven.

De aanbeveling wordt dan aan de sociale partners op decentraal niveau voorgelegd. In het verleden hebben aanbevelingen een 'dempende' invloed gehad op CAO-onderhandelingen. Het kabinet heeft al aangekondigd de afspraken te ondersteunen met gunstige fiscale maatregelen voor flexibele beloningsvormen zoals spaarloon en optieregelingen. De gunstiger secundaire voorwaarden, waaronder ook meer scholing en loonbaanbegeleiding worden gerekend, moeten "een heilloze loon-prijs- spiraal" voorkomen.

Vaststaat dat er een flexibeler verlofregeling komt. Werknemers mogen daarmee de vakantiedagen voor een belangrijk deel naar eigen behoefte inzetten. De werkgevers hebben er op aangedrongen dat werknemers ook meer mogen gaan werken. Voor oudere werknemers moet deeltijdpensionering aantrekkelijker worden. Regelingen die het mogelijk maken om langdurend voor een ziek familielid te zorgen (zorgverlof) en het ouderschapsverlof worden uitgebreid. Werkgevers gaan hier volgens het akkoord financieel meer aan bijdragen.

Naast generieke loonsverhogingen zullen meer flexibele beloningsvormen worden ingevoerd, zoals eenmalige uitkeringen en resultaatafhankelijke loon- en spaarvormen. De hoogte van het loon moet beter gaan aansluiten op de mate van inzetbaarheid, kwalificaties en ervaring van de werknemer.

    • Herman Staal