`Waterbeleid in regio onderbelicht'

Het kabinet moet niet alleen meer ruimte reserveren voor water uit de grote rivieren, maar ook maatregelen nemen voor de regionale uitwerking van dat beleid. Het regionale waterbeleid is nu onderbelicht.

Dat stelt de Unie van Waterschappen in reactie op het waterbeleid voor de komende twintig jaar dat staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) gisteren bekendmaakte.

Volgens de Unie zijn de maatregelen om meer ruimte voor water te reserveren onvoldoende als deze beperkt blijven tot het terugbrengen van wateroverlast en het bevorderen van veiligheid.

Er moet meer aandacht en geld komen voor het combineren van waterberging met andere functies zoals wonen, natuur en recreatie. Juist doordat functies gecombineerd worden, zal het rijk ook aandacht moeten schenken aan de kwaliteit van water, waterschaarste, verdroging, het tegengaan van verzilting en het realiseren van een gezond ecosysteem, aldus de Unie.

De waterschappen vinden verder dat de waterbeheerders zelf de noodzakelijke waterhuisdhoudkundige maatregelen moeten financieren, maar dat het rijk over de brug moet komen zodra ook andere belangen een rol spelen, zoals woningbouw, recreatie en natuur.

Natuur- en milieuorganisaties wijzen ook op het belang van schoon water bij het combineren van functies. Zonder extra impuls voor het verbeteren van de waterkwaliteit zal het medegebruik van waterbergende gebieden door andere maatschappelijke functies in gevaar zal komen, aldus Het Waterpakt, een samenwerkingsverband van de Waddenvereniging, de Stichting Reinwater, Stichting De Noordzee en de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer.

,,Nog schone gebieden komen onder invloed te staan van water dat daarvoor nog te vuil is, en schoner water kan bij opslag juist vervuilen door verontreinigde waterbodems en landbouwgronden, riooloverstorten en dergelijke'', aldus Het Waterpakt.