2,8 miljard extra voor waterbeheer

Het kabinet zal de komende twintig jaar in totaal 2,8 miljard gulden extra ter beschikking stellen voor een betere opvang van regen- en rivierwater en voor de versterking van de waterkering langs de kust.

Dit heeft staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) vanmiddag bekendgemaakt. De aanpassingen in het waterbeleid sluiten aan bij de Vijfde Nota over de ruimtelijke ordening, waarvan minister Pronk (VROM) afgelopen vrijdag de hoofdlijnen presenteerde.

Volgens De Vries dient de waterkering op een aantal kwetsbare plaatsen langs de kust te worden versterkt. Het gaat onder meer om Callantsoog en omgeving, Delfland-Ter Heijde en delen van Zeeuws Vlaanderen.

Het kabinet wil in het algemeen uit veiligheidsoverwegingen meer ruimte vrijmaken voor water. Naar wordt aangenomen verandert het klimaat, waardoor de zeespiegel stijgt en de neerslag toeneemt. Het verder verhogen van de dijken geldt op langere termijn niet langer als een betrouwbare optie. Daarom moet er vooral voor het rivierwater meer ruimte worden gereserveerd.

In eerste instantie zal worden getracht de neerslag zoveel mogelijk in het gebied zelf vast te houden. Vervolgens zal het naar `retentiegebieden' worden geleid, zoals de Ooijpolder, het Rijnstrangengebied en de Biesbosch. Pas als er geen andere mogelijkheid meer is zal het water worden afgevoerd richting zee.

Het kabinet wil voortaan bij nieuwe bouwprojecten een `watertoets' verplicht stellen. Er moet voortaan ,,waterbewust'' worden gebouwd. Dit betekent dat de betrokkenen bij bestemmingsplannen, streekplannen, woningbouw, de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en nieuwe infrastructuur zich er rekenschap van moeten geven wat de gevolgen zijn voor veiligheid en de mogelijke wateroverlast.

De Vries wees erop dat de nieuwe aanpak een goede samenwerking vereist tussen alle bestuurslagen. In dit verband wil het kabinet een overeenkomst sluiten met het Inter-provinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Met het nieuwe beleid geeft het kabinet gehoor aan veel van de aanbevelingen van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw, die eerder dit jaar een uitgebreid advies publiceerde.