Peper 3

Eerherstel is een woord dat weinig wordt gebruikt. Terecht, door bijvoorbeeld (nabestaanden van) hen die om godsdienstige of principiële redenen weigerden om in Indië te vechten in de periode 1946-1950. Eerherstel wordt nu geëist ten aanzien van oud-minister Peper en wel door Ad Melkert van de PvdA. Peper betaalde onlangs `vrijwillig' aan de gemeente Rotterdam een bedrag terug van `slechts' ƒ7.500,-. Omdat dat bedrag `spontaan' is terugbetaald, is geen vervolging ingezet. En het `verwijtbaar slordige gedrag' was tien jaar geleden vertoond, een reden te meer om tot niet-vervolging over te gaan.

Het was interessant om in Nova van 13 december Ad Melkert te zien pleiten voor eerherstel van Peper, premier Kok te horen verklaren dat hij nimmer had getwijfeld aan de integriteit van Peper, terwijl de koffiejuffrouw van het gemeentehuis te Rotterdam haar (naïeve?) verbazing uitsprak over de beslissing van het OM.

    • E.T. van den Hout