GRIEKSE TRAGEDIE

In Groningen is men bij Nieuwgrieks evenmin te spreken over de uitruil. Het aantal studenten dat zich jaarlijks aanmeldt bedraagt 1 à 3, iets minder dan in Amsterdam. H. Hokwerda van de Groningse opleiding memoreert dat in 1997 bij een grootscheepse reorganisatie binnen de letterenfaculteit Nieuwgrieks ook al het loodje dreigde te leggen. ``Dat is toen op het nippertje afgewend, waarbij de afspraak is gemaakt in beperkte vorm vier jaar door te gaan met de studie en de zaak vervolgens te evalueren. Dat is dus in 2001. De deal met Amsterdam fietst daar dwars tussendoor.''

De druiven zijn voor Groningen extra zuur omdat in 1982 de toenmalige minister Deetman besloot dat Nieuwgrieks, dat in de jaren zeventig nog op vier plaatsen in Nederland als bijvak werd aangeboden, alleen in Groningen kon overleven en bovendien tot volwaardige studie mocht uitgroeien. Aan dat besluit was een oorlog met Amsterdam voorafgegaan. Hokwerda: ``Amsterdam heeft Nieuwgrieks toen via de achterdeur alsnog binnengehaald. Groningen en Amsterdam vullen elkaar qua specialisaties aan en beconcurreren elkaar op een gezonde manier.''

Bron van de ellende is volgens Hokwerda de diploma-financiering, het toewijzen van middelen aan opleidingen op basis van aantallen afgestudeerden. ``Dat pakt voor kleine studies – en trouwens ook voor sommige specialisaties bij de grote jongens – negatief uit. Nu zijn de letterenfaculteiten vrij om de kleintjes extra geld toe te stoppen en zo overeind te houden, maar bij bezuinigingen geeft dat al gauw scheve gezichten. Met meerdere vestigingsplaatsen is niets mis. Laat je de kleine studies terugzakken tot unica, dan is dat al gauw de dood in de pot.''

Intussen hebben de Colleges van Bestuur van de vier klassieke universiteiten (Amsterdam, Leiden, Groningen en Utrecht) minister Hermans per brief laten weten dat zij de speciale bescherming van de zogeheten `Kleine Letteren', in 1992 vastgelegd in het Staal-convenant, onder druk van de bezuinigingen niet langer kunnen opbrengen. Ook kleine opleidingen binnen de letterenfaculteiten moeten voortaan delen in de bezuinigingen. De diverse letterenfaculteiten zijn druk in overleg om te kijken waar samenvoeging van opleidingen mogelijk is. Groningen en Amsterdam hebben hebben op de uitkomst van dat overleg alvast een voorschot genomen.

    • Dirk van Delft