Rekenkamer bekritiseert aanpak van fraudezaken

Fiscale fraude en fraude met de sociale zekerheid worden vaak niet bestraft, omdat betrokken instanties onvoldoende inzicht hebben in de afhandeling ervan. Bij de sociale zekerheid gaat het mogelijk om een kwart van de opgespoorde fraudezaken.

Dat constateert de Algemene Rekenkamer in haar vandaag verschenen rapport Opsporing en vervolging van fraude. Ze onderzocht of de gebruikte informatie van de opsporingsdiensten en departementen voldoende is om fraudezaken daadwerkelijk te bestraffen.

De Rekenkamer constateert dat de bewindslieden van Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën nog ,,weinig inzicht hebben in de afdoening van opgespoorde fraude door het Openbaar Ministerie en de rechter''. Op basis daarvan zegt ze: ,,Deze informatie wekt de indruk dat een deel van de opgespoorde fraude tussen wal en schip valt.'' Het college adviseert dan ook een beter inzicht te verwerevn in de jaarlijkse stroom fraudezaken.

Slechts 50 tot 65 procent van de zogenoemde vervolgingswaardige zaken leidt tot een dagvaarding bij de strafrechter. Het OM en de fiscus hebben echter afgesproken om 90 procent van de fraudezaken die de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) indient daadwerkelijk te dagvaarden. Voor sociale-zekerheidsfraude bestaan dergelijke prestatieafspraken niet. Dat is volgens de Rekenkamer wel nodig.

De samenwerking tussen de instanties op het gebied van fiscale fraude (FIOD en Openbaar Ministerie) is eenduidig, in tegenstelling tot het woud aan organisaties dat zich in de sociale zekerheid met de fraudeopsporing bezig houdt. De Rekenkamer bestempelt dit als ,,versnipperd''. Ze adviseert dan ook de huidige reorganisatie van de sociale zekerheid aan te grijpen om de regie van de fraudeopsporing weer centraal bij het ministerie van SZW onder te brengen.

In 1999 deed de FIOD 450 aangiften van fraude bij het OM met een totaal nadeel van 450 miljoen gulden. De sociale-verzekeringsfraude bedroeg 7.500 gevallen, met een geschatte omvang van minimaal 45 miljoen gulden.