Ministers eensgezind over basis Vijfde Nota

De verantwoordelijke ministers zijn het gisteren eens geworden over de hoofdlijnen van de Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening.

Naar verwachting zal het kabinet de nota komende vrijdag goedkeuren. De presentatie van de definitieve nota zal echter pas in januari volgen.

Dit hebben kringen rond het kabinet vanmorgen bevestigd. De Vijfde Nota bevat de richtlijnen voor de ruimtelijke indeling van het land voor de komende dertig jaar. Eigenlijk had de nota al ruim een jaar geleden moeten uitkomen maar minister Pronk (VROM) bleek aanzienlijk meer tijd nodig te hebben dan aanvankelijk was voorzien om het werkstuk af te ronden.

Een laatste belangrijk twistpunt werd gisteren uit de weg geruimd. Dit betrof de vraag of er ook gebouwd mag worden in de gebieden die buiten de zogeheten rode contouren rond gemeenten vallen, de zogeheten lichtgroene en balansgebieden. Vooral de ministers Jorritsma (Economische Zaken) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wilden de mogelijkheid openlaten om ook hier eventueel te bouwen, terwijl Pronk hiervan niet was geporteerd.

Uiteindelijk werd het compromis bereikt dat er in deze zogeheten balansgebieden in principe niet mag worden gebouwd tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit wel te doen. De gemeenten zullen dit in samenspraak met de provincie bepalen, waarbij het rijk vanuit de verte meekijkt of de belangen van de natuur en het landschap niet worden verkwanseld. Ecologisch of landschappelijk waardevolle gebieden met een groene contour er omheen zullen in elk geval niet bebouwd mogen worden.

Netelenbos toonde zich naderhand tevreden dat er voldoende mogelijkheden overblijven voor de bouw van nieuwe wegen en andere infrastructurele projecten. Ook Jorritsma is tevreden over het feit dat er haars inziens voldoende ruimte overblijft voor nieuwe bedrijventerreinen.

Het kabinet is van mening dat de meeste ruimtelijke kwesties het beste aan lagere overheden kunnen worden overgelaten, al had met name Pronk in eerste instantie liever een grotere stem voor het rijk behouden bij de beslissingen over de ruimtelijke ordening.

De ministers werden het er gisteren volgens ingewijden tevens over eens om op de plaats van het huidige vliegveld Valkenburg bij Leiden in beginsel in 2010 een nieuwe woonwijk aan te leggen. Er zal echter nog nader worden bekeken of er *toch niet een andere plaats voor deze woonwijk is te vinden. Het lot van het vliegveld, dat behalve door de marine ook veel door de koningin, ministers en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders wordt gebruikt, is hiermee zeer ongewis geworden. Over een eventuele verhuizing van Valkenburg is vaker gesproken. Het ministerie van Defensie was hier altijd op tegen, omdat de kosten hoog zijn.