Varkens- en kippenverbod rondom kwetsbare natuur

Varkens- en kippenhouders mogen zich niet meer vestigen rondom kwetsbare natuurgebieden. Bestaande bedrijven mogen niet meer uitbreiden en worden aangemoedigd te verhuizen.

-

Dat staat in de Reconstructiewet Concentratiegebieden van de ministers Pronk (Ruimtelijke Ordening en Milieu) en Brinkhorst (Landbouw), waarmee de Tweede Kamer gisteravond instemde. De veearme gebieden zijn bedoeld ter voorkoming van vermesting, verzuring en verdroging en tegen stank. Ook moet het landschap er mooier van worden.

Maar de Tweede Kamer bleek het oneens met het kabinet over de omvang van de veearme gebieden. Een ruime meerderheid vindt een zone van 250 meter rondom natuurgebieden genoeg. Volgens VVD en PvdA hoeft zo'n zone alleen te komen rond zeer kwetsbare natuurgebieden, zoals vennetjes en heidegebieden.

Pronk en Brinkhorst houden vast aan een zone van 500 meter. In dat geval worden mogelijk 14.000 bedrijven in Zuid- en Oost-Nederland door de nieuwe regeling getroffen.

Volgens Kamerlid Oplaat (VVD) is ,,de reconstructiewet gedoemd te mislukken'' als de ministers hun zin krijgen: ,,Dan hebben provincies als Brabant geen plek meer over waar veehouders naar toe kunnen.'' Pronk vreest evenwel dat bij veearme gebieden van 250 meter breed de beperking van de uitstoot van ammoniak in gevaar komt, omdat minder varkenshouders op eigen initiatief hun bedrijf zullen beëindigen. Hij dreigde dat dan ook de melkveehouderij rond natuurgebieden beperkt moet worden en er mogelijk een wettelijke maximum komt voor het aantal dieren in veearme gebieden.

Pronk verzette zich ook tegen de wens van de Kamer in de wet zelf al een aantal veearme gebieden aan te wijzen. Hij wil dat provincies een indeling maken in veearme gebieden, gemengde gebieden en speciale `ontwikkelingsgebieden' voor intensieve veehouderij. Het voorstel van Pronk en Brinkhorst voorziet behalve in veearme gebieden ook nog in door het landschap kronkelende `varkensvrije zones'.

DOSSIER VARKENS: www.nrc.nl