Grebbeberg inzet kort geding

Nederlandse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren gelegerd op de Grebbeberg, hebben vanochtend in kort geding geëist dat een aantal passages wordt geschrapt uit het boek Mei 1940, De strijd op Nederlands grondgebied. Daarin wordt gesteld dat Nederlandse militairen zich in de eerste dagen van mei 1940 schuldig hebben gemaakt aan schending van het oorlogsrecht.

De auteurs schrijven bovendien dat er aan Duitse zijde geen sprake is geweest van systematische en/of vooropgezette schending van het oorlogsrecht. Het boek is geschreven door twee historici, prof.dr. H. Amersfoort en drs. P.H. Kamphuis, beiden verbonden aan de sectie Militaire Geschiedenis van de Landmacht. Een aantal bekende Nederlandse historici fungeert als meelezers van de tweede editie van het boek, onder wie de professoren Blom, Bank en Fasseur.

De oudstrijders voeren al tien jaar bezwaren aan tegen het boek waarvan de eerste druk in 1990 verscheen en waarvan volgend jaar een tweede druk verschijnt. Zij eisen aanpassing van enkele passages in beide drukken. De tekst van de tweede druk staat nog niet vast.

De oud-militairen lezen in het boek dat Nederlandse en Duitse militairen zich in gelijke mate schuldig hebben gemaakt aan schending van het oorlogsrecht. De auteurs bestrijden dat ze zich over de mate van schending hebben uitgelaten, laat staan dat ze beweerd zouden hebben dat er sprake zou zijn van gelijke schendingen.

Mr. H.J. Boukema, optredend voor Defensie, voerde ter verdediging een brief aan van prof.dr. J.C.H. Blom, directeur van het Nederlands instituut voor oorlogsdocumentatie (NIOD), waarin deze stelt nergens een passage te kunnen vinden waarin sprake is van gelijke schending. Bovendien, aldus Blom, staat inmiddels vast dat beide partijen het oorlogsrecht hebben geschonden. Ook onderschrijft Blom de stelling dat de Duitsers het oorlogsrecht niet systematisch en/of vooropgezet hebben geschonden. De advocaat van de oudstrijders, hun nabestaanden en een aantal belangenverenigingen, mr. G.J. Knoops, voerde ter verdediging onder andere een brief aan van prof.dr. L. De Jong uit 1993, waarin deze zich achter hen schaart en hij beriep zich op onderzoek van de amateur-historicus B. Cornielje.

In 1995 hebben de oud-militairen zelf een geschiedenis van de meidagen 1940 gepubliceerd in de brochure `Geschiedvervalsing' waarin ze de visie van Amersfoort en Kamphuis willen weerleggen. Volgens de militairen baseren de historici zich uitsluitend op de vermeende handelingen van één militair, soldaat G. Migchelbrink. Deze werd door de Duitsers geëxecuteerd, omdat hij op Duitsers zou hebben geschoten nadat hij gevangengenomen was.

De militairen stellen dat uit meerdere bronnen blijkt dat dat niet het geval was. Daarmee zou de bodem onder het betoog van de historici wegvallen.

De oud-militairen worden aangevoerd door de 85-jarige oorlogsinvalide Wim Jagtenberg, die in mei 1940 deel uitmaakte van de voorposten van de Grebbeberglinie, de zogenoemde `opofferingstroepen'.