NS-bussen

Het plan van de NS om bussen in te zetten parallel aan overbelaste lijnen is verbazingwekkend (NRC Handelsblad, 30 november).

Eind jaren '20, begin '30 vorige eeuw is, via een aantal stappen, het boven-regionaal vervoer via bussen verboden en in een NS-monopolie gegoten. Tegelijkertijd werden shuttle-systemen en vrije prijsvorming in niet-railvervoer verboden.

Ligt het niet meer voor de hand busmaatschappijen opnieuw de vrijheid te geven bovenregionaal vervoer aan te bieden, en de fnuikende Wet Personenvervoer opnieuw tegen het licht te houden? Shuttle-systemen en lijntaxi's verdienen serieus aandacht als concurrerend alternatief.

    • Drs. B. Haagman