Geen voorbehoud senaat in Brussel

De Eerste Kamer heeft besloten het voorbehoud op te heffen over besluiten waarmee minister Korthals (Justitie) in Brussel akkoord moet gaan. Deze week maakte de bewindsman in een brief duidelijk buitengewoon ongelukkig te zijn met het feit dat het Nederlandse parlement hem niet langer het mandaat geeft om te stemmen tijdens vergaderingen van Europese ministers van

Justitie en Binnenlandse Zaken

in Brussel, de zogeheten JBZ-raden.

De Eerste Kamer weigerde vorige week in te stemmen met een groot aantal agenda-punten voor de JBZ-raad van afgelopen donderdag en vrijdag, omdat de speciale commissie in de Eerste Kamer de stukken – ,,een pakket van een kilo'' – één werkdag voor het debat erover met de bewindsman kreeg.

De bijzondere commissie voor de JBZ-raad in de Eerste Kamer besloot daarom onder verwijzing naar een drie jaar geleden aangenomen motie van het PvdA-lid Jurgens, de bewindsman op alles een voorbehoud te laten maken. Gegeven het feit dat de raad alleen met unanimiteit kon besluiten kwam `het signaal' dat de Eerste Kamer aan Brussel wilde geven er op neer dat Korthals op elk punt zijn veto moest uitspreken.

Volgens senator Jurgens moet Brussel dat signaal buitengewoon serieus nemen, want zijn motie van drie jaar geleden bepaalt dat de Eerste Kamer de stukken minimaal vijftien dagen tevoren wil hebben. ,,Daar houdt men zich voortdurend niet aan. Geen regering zou zo met haar parlement om durven gaan,'' aldus Jurgens.

In zijn brief van maandag wijst Korthals er op dat met name het niet genomen besluit rond de invoering van Eurodac uiterst gevoelig ligt. Het gaat daarbij om een systeem van uitwisseling van vingerafdrukken, zodat autoriteiten bij asielzoekers kunnen nagaan of ze eerst in een ander EU-land zijn geweest. In dat geval worden ze daarnaar teruggestuurd.

Korthals wijst er op dat Eurodac nota bene een Nederlands initiatief is geweest en dat het vorige week als enige tegen heeft moeten stemmen. Nu er geen unanimiteit bestaat dreigt de aanbestedingsprocedure voor de bouw van het systeem in de knel te komen.