Correctie

In de bijdrage over de Europese grondwet van Vincent Loosjes (NRC Handelsblad, 25 november) stonden enkele verschrijvingen. Hieronder de juiste tekst.

Art. 2, 1e lid: ,,De Grondwet formuleert vrijheidsrechten ter eerbiediging van een staatsvrije sfeer.

Dit zijn klassieke grondrechten waarop een ieder zich in elke staat van enig geding rechtstreeks kan beroepen.''

Art. 5 bestaat uit drie leden; het weggevallen 2e lid luidde: ,,De uitvoerende macht, waaronder mede begrepen de hoofden van lagere bestuursorganen, wordt op persoonlijke titel gekozen middels algemene, vrije en geheime verkiezingen.''

In de bijdrage Rechten van dieren moeten beschermd (NRC Handelsblad, 2 december) had moeten staan dat konijnen in glazen kooien zonder stro gefokt en gemest worden. Voorts dat de CO2-02-bedwelmingsmethode voor pluimvee de voorkeur verdient, boven de elektrische bedwelmingsmethode.

Het gaat namelijk om een mengsel van koolzuurgas en zuurstof waardoor de dieren zonder stress en verstikkingsverschijnselen buiten bewustzijn raken voor zij worden geslacht.

Bij de huidige elektrische methode worden de kippen verlamd.