Banken drijven eenjaarsrente op

Niet alleen winkeliers besteden in december aandacht aan het optuigen van hun etalages om sinterklaas en kerstman te lokken. Ook banken komen in de laatste maand van het jaar graag goed voor de dag met hun financiële gegevens.

De eenmaandsrente profiteerde in de verslagweek van het jaarultimo-effect en maakte een sprong van 15 basispunten naar 5,05 procent.

De tijd dat financiële instellingen zich lieten leiden door het adagium big is beautiful ligt inmiddels achter ons. Tegenwoordig streven banken niet meer naar een zo'n groot mogelijke balans, maar proberen zij aan het einde van het jaar hun concurrenten te overtreffen met een gunstige solvabiliteitsratio. Deze ratio geeft een indicatie van de mate waarin een bank in staat is om haar schulden terug te betalen.

Mooie ratio's leveren banken over het algemeen een goed oordeel op van rating bureaus, zoals Standard & Poor. Om hiervoor in aanmerking te komen proberen financiële instellingen aan het einde van het jaar hun balans op te tuigen.

Voor de passivakant van de bankbalans betekent dit dat zij meer klantengeld en minder interbancair geld aantrekken. Aan de activakant verminderen zij hun kredietverlening, waardoor voor marktpartijen de premie op geld dat zij van banken lenen oploopt.

Banken drijven op die manier de rente op. Dit uitte zich in de verslagweek in het oplopen van de rente op krediet met een looptijd van een maand die vlak na de jaarwisseling vervalt.

Verder zorgden decemberaankopen (kerst en sinterklaas) in de verslagweek voor een verkrapping van de geldmarkt. De post bankbiljetten in omloop liep hierdoor met 6,3 miljard euro op.

Deze verkrapping viel echter volledig in het niet bij de geldmarktverruiming die voorvloeide uit salaris- en pensioenuitkeringen door de Italiaanse overheid. De post schatkistsaldi nam hierdoor met 15,2 miljard euro af.

Voorts verruimde het Europees Stelsel van Centrale Banken de geldmarkt door een oude basisherfinancieringstransactie te vervangen met een 2 miljard euro grotere transactie van 92 miljard euro.

Per saldo leidden de bovengenoemde mutaties tot een toename van de geldmarktruimte met 12 miljard euro. De post reserverekening kwam hierdoor aan het einde van de verslagweek op 125,5 miljard euro uit.

Bron: ING Economisch Bureau