Artikel 1

Europese regelgeving komt tot stand indien en voorzover het maatschappelijk verkeer dat noodzakelijk maakt. Daarom wordt geen enkele sector bij voorbaat uitgesloten van besluitvorming op Europees niveau.

Toelichting

De aard van de Europese integratie verzet zich tegen een strikte afbakening van wat wel en wat niet Europees geregeld mag worden. Vijf en twintig jaar geleden was het nog ondenkbaar dat lidstaten bereid zouden zijn de nationale munt op te geven. Ook blijkt dat misdaadbestrijding veel meer Europees beleid vergt dan oorspronkelijk was voorzien.

Artikel 2

Het Europees Parlement moet worden opgesplitst in twee Kamers. De ene, gezeteld in Brussel, houdt zich bezig met de interne zaken van de Unie en de andere, in Straatsburg, met alle externe betrekkingen.

Toelichting

Met twee keer zoveel lidstaten dreigt het Europees Parlement uit zijn voegen te groeien. Een rigoureuze beperking van het aantal leden is uit democratisch oogpunt echter onaanvaardbaar.

Artikel 3

Pas als de Europese constructie is voltooid en de herverdeling van de Europese en nationale zeggenschap is gestabiliseerd, kan de Raad van Ministers als mederegelgever worden afgeschaft. De Commissie zal dan fungeren als federale overheid.

Toelichting

Zolang de lidstaten nog in het proces zitten van het afstaan van soevereiniteit naar Europees niveau, zullen de regeringen hierbij betrokken willen blijven. Dat rechtvaardigt hun vertegenwoordiging in een orgaan als de Raad. Als echter eenmaal een balans is gevonden tussen de Europese en nationale bevoegdheden, vervalt deze rechtvaardiging en daarmee het bestaansrecht van een permanente Raad van Ministers die zich met gedetailleerde regelgeving bezighoudt.

Artikel 4

Alle regeringen verplichten zich ertoe hun burgers optimaal te betrekken bij en te informeren over de Europese Unie. Zij verbinden zich te bevorderen dat in het onderwijs systematisch aandacht wordt geschonken aan Europese samenwerking.

Toelichting

De kloof tussen de Europese burger en het bestuur wordt steeds groter. Hiervoor zijn echter niet alleen de politici verantwoordelijk. Ook de media en het onderwijs spelen hierbij een belangrijke rol. Europakunde moet een volwaardig vak op school worden.

Artikel 5

De Europese Unie beschermt niet alleen de rechten van de mens, maar ook de belangen van het milieu, de natuur en de dieren.

Toelichting

De bescherming van het milieu, de natuur en de dieren moet een integraal onderdeel vormen van het beleid van de Unie. Milieu en natuur vormen het gemeenschappelijke Europese erfdeel. Dieren hebben ook een waarde in zichzelf. Aangezien dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, moeten mensen dat voor hen doen.

Bob van den Bos is lid van het Europees Parlement voor D66.

    • Bob van den Bos