Vijftien procent meer voor minima

De koopkracht voor de minima zal in 2001 met meer dan vijftien procent zijn toegenomen ten opzichte van 1995. Een paar met kinderen heeft dan sinds 1995 19,5 procent meer te besteden, een paar zonder kinderen iets meer dan zestien procent.

Dat blijkt uit berekeningen van het ministerie van Sociale Zaken die minister Vermeend aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Mensen die van een minimum moeten leven zijn er volgens deze cijfers in percentage fors meer op vooruit gegaan ten opzichte voor mensen met een modaal inkomen. De koopkrachtstijging voor een paar met een modaal inkomen zonder kinderen is 9,5 procent en met kinderen tien procent.

De stijging van het sociaal minimum wordt voor een belangrijk deel (7,5 procent) veroorzaakt door het gemeentelijk armoedebeleid. Voor 2000 bedraagt de gemiddelde kwijtschelding van lokale lasten 700 gulden per jaar, voor 1995 lag dit nog op 200 gulden. Andere gemeentelijk beleid, zoals éénmalige uitkeringen en bijzondere bijstand, leverde de minima gemiddeld 1600 gulden per jaar op. De huursubsidie en de invoering van het nieuwe belastingstelsel per 2001 dragen allebei voor iets meer dan 3 procent bij aan de stijging. Vermeend schrijft in de brief dat er wel grote verschillen tussen gemeenten kunnen zijn.

In de twee rapporten Balans van het Armoedebeleid en de Armoedemonitor 2000 van het Sociaal en Cultureel Planbureau is onlangs geconcludeerd dat de omvang van de armoede vrij stabiel is in Nederland. Het aantal mensen dat op of onder het sociaal minimum (bijstandsniveau plus vijf procent) leeft, is sinds 1990 circa één op de tien Nederlanders. Volgens een andere criterium, de lage inkomensgrens, is wel sprake geweest van een daling (15,6 procent in 1996 naar 13,6 procent in 2000). De groep mensen die langdurig van een minimum moeten rondkomen is ook stabiel: dit gaat om circa 250.000 mensen. Vermeend had als voornaamste kritiek dat er in deze onderzoeken nauwelijks van cijfers van na 1998 gebruik is gemaakt.

De aanpak van de armoede is deze week één van de onderwerpen tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken. De PvdA heeft aangekondigd een motie in te dienen om mensen die langdurig van het sociaal minimum moeten rondkomen en niet meer kunnen werken honderd gulden per maand extra geven.