Rechten van dieren moeten beschermd

Artikel 1

Dieren die worden gebruikt voor de voedingsindustrie horen zó gehouden te worden dat zij volgens hun natuurlijke aard leven, en bovendien dienen zij zo snel en pijnloos mogelijk te worden gedood en wel in het land van herkomst, om de gruwelijke internationale veetransporten overbodig te maken.

Toelichting Legbatterijen, aangebonden zeugen en individuele voerligboxen, kalveren in eenlingboxen, konijnen in glazen kooien zonder stro, eenden die alleen in schuren worden gehouden, dienen met de grootste spoed te worden afgeschaft. Voor het doden van pluimvee verdient de CO2-bedwelmingsmethode verreweg de voorkeur boven elektrische bedwelming.

Ook voor vissen, zéker die soorten die levend worden aangevoerd (paling, meerval) bestaan veel betere en snellere dodingsmethoden. De huidige toegepaste methoden veroorzaken langdurig en gruwelijk lijden.

Voor ritueel te slachten dieren dient een reversible (omkeerbare) elektrische bedwelming te worden ingevoerd.

Artikel 2

Dieren mogen niet worden geëxploiteerd tot vermaak van mensen.

Toelichting Het gebruik van dieren in circussen moet worden afgeschaft. Ook stierengevechten en alle wreedheden jegens dieren tijdens de fiëstas in Spanje zullen moeten verdwijnen.

Artikel 3

Alle dieren voor de sport hebben recht op een redelijke beperking van de duur en de zwaarte van hun werkzaamheden; indien bepaalde `sporten' sowieso pijnlijk en belastend voor het dier zijn dienen deze `sporten' te worden afgeschaft.

Toelichting Er moet betere controle komen op doping bij o.a. paarden en duiven. Zo zou men bij de dopingcontrole in de paardensport niet steekproefsgewijs te werk moeten gaan, maar de eerste drie winnende paarden op doping moeten controleren, evenals dit gebeurt in de atletiek.

De hengel`sport' dient op termijn te worden afgebouwd. Aangezien deze `sport' sterk is ingeburgerd, zou men hier stapsgewijs te werk moeten gaan: eerst een verbod voor viswedstrijden voor kinderen, dan op die voor volwassenen, dan op het gehele `sport'vissen.

Artikel 4

Ingrepen bij dieren die door een andere bedrijfsvoering overbodig zouden kunnen worden, dienen te worden verboden.

Toelichting Het (onverdoofd) castreren van mannelijke biggen en het ontsnavelen van eenden die worden gefokt en gemest door de voedingsindustrie zijn enkele voorbeelden van ingrepen die hevig lijden voor de dieren veroorzaken, en die dan ook zo snel mogelijk moeten worden afgeschaft.

E. de Boer is secretaris van de stichting Rechten voor al wat leeft.

    • E. de Boer