Europese Grondwet 6

In de Europese grondwet moeten lijfsbehoud, veiligheid, zekerheid, levensonderhoud en ontplooiing gegarandeerd zijn.

Eenieder moet het recht hebben op leven. De doodstraf wordt bij de wet verboden. Eenieder moet het recht hebben op op gezondheidszorg, een schoon leefmilieu en gezonde arbeidsomstandigheden.

Het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit en het recht op veiligheid moet buiten kijf staan. De overheid dient maatregelen te nemen tegen criminaliteit en andere vormen van overlast.

Voorts moet eenieder het recht hebben op eerbiediging van zijn privé- en gezinsleven alsmede op adequate huisvesting.

Slavernij en dwangarbeid worden bij de wet verboden. Het recht op arbeid voor iedereen gegarandeerd.

Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting, gedachte, geweten en godsdienst. Eenieder heeft recht op informatie en onderwijs. Verplicht onderwijs is gratis.

    • Brigit Toebes