Europese Grondwet 5

Een Handvest is een verklaring waarin beginselen en regels worden vastgelegd. Een Handvest moet duidelijk leesbaar, ondubbelzinnig, overzichtelijk en in beginsel volledig en kernachtig geformuleerd zijn.

Helaas kan moeilijk worden beweerd dat het voorliggende ontwerp aan bovengestelde eisen beantwoordt. Het is alsof de kool en de geit zijn gespaard.

In de Europese grondwet moet worden opgenomen dat de Europese Unie vrijheid, gelijkheid en solidariteit als gemeenschappelijke waarden beschouwt, als de grondslag van rechtsstaat en democratie en als voorwaarden voor veiligheid en rechtvaardigheid voor het leven van haar burgers.

Dat er verschillende culturen en tradities, nationale identiteiten en staatsinrichtingen zijn mag niets afdoen aan bovenstaande waarden.

    • J.H.F. Versteeg