Sociale uitkeringen 1

Volgens de OESO moet de Nederlandse regering de sociale uitkeringen verlagen en de drempel verhogen om voor een uitkering in aanmerking te komen (NRC Handelsblad, 21 november). Tevens maant de organisatie Nederland om alle toekomstige meevallers aan te wenden voor het aflossen van de staatsschuld.

Dit standpunt gaat ten onrechte uit van de impliciete premisse dat werklozen hun werkloosheid vooral aan zichzelf te wijten zouden hebben.

Dit verwijt snijdt geen hout. Er bestaat ongetwijfeld een harde kern van hardnekkige werklozen met een deviant arbeidsethos. Maar het is onwaarschijnlijk dat deze mensen opeens willen gaan werken indien ze een lagere uitkering zouden krijgen. En het is ook nog maar de vraag of werkgevers hen dan in dienst willen nemen en houden.

Ernstiger is het dat de OESO onrecht doet aan al diegenen die wel willen werken, maar niettemin moeilijk aan een baan kunnen komen.

De organisatie gaat volkomen voorbij aan het feit dat Nederland de laatste 10 jaar heeft gedesïnvesteerd op het gebied van onderwijs, zie bijvoorbeeld de taalachterstand bij allochtonen. Het niet beschikken over de juiste opleiding is het belangrijkste obstakel bij het vinden van betaalde arbeid.

Drastische herinvestering in de kwaliteit van goed onderwijs op maat verdient de hoogste prioriteit, teneinde economisch kansarmen aan het werk te helpen en sociale en etnische segregatie te voorkomen.

    • Koos Nuninga