Klimaatconferentie

Het is te hopen dat minister Pronk tijdens de ingelaste adempauze tot het besef komt dat de Klimaatconferentie op voorhand gedoemd was te mislukken. Dat geldt echter voor elke VN-conferentie. Zij vormen namelijk een deel van het probleem, waardoor zij geen bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de wereldproblemen. Dat is alleen mogelijk via de creatie van een mondiaal beleid, waarvan elk nationaal beleid is afgeleid.

De Verenigde Naties staan daar symbool voor, en zijn dan ook de aangewezen instantie voor de creatie van een doeltreffend mondiaal beleid. Daarvoor zal deze volkerenorganisatie moeten worden omgebouwd tot een gezaghebbend democratisch (zonder vetorecht) wereldforum met bovennationale bevoegdheden.

Als voorzitter van de Klimaatconferentie zou minister Pronk daartoe de aanzet kunnen geven, door alle betrokkenen op te roepen zich thuis hard te maken voor een `politiek klimaat' waarin – ter beteugeling van het broeikasprobleem (en daarmee van alle andere wereldproblemen) – onvoorwaardelijk wordt aangestuurd op de broodnodige reorganisatie van de Verenigde Naties.

Te voorzien valt dat daarmee het vervolg van de klimaattop in Bonn volgend jaar mei, een doorslaand succes zal worden.

    • Wouter ter Heide