Raad van Europa tegen euthanasiewet

De Raad van Europa keert zich tegen de Nederlandse euthanasiewetgeving zoals de Tweede Kamer die afgelopen dinsdag heeft aangenomen. Dat staat in een verklaring van de Oostenrijkse christen-democrate Gatterer, die rapporteur is over euthanasie-aangelegenheden van de Assemblée (het parlement) van de Raad van Europa in Straatsburg. De Raad is een samenwerkingsverband van 41 landen dat zich vooral bezighoudt met de rechten van de mens.

,,De wet op de euthanasie die de Tweede Kamer heeft aangenomen, is in strijd met de Europese conventie voor de Rechten van de Mens'', stelde Gatterer gisteren. Zij dringt er bij de Nederlandse Eerste Kamer op aan het wetsontwerp niet aan te nemen.

,,Artikel 2 van de conventie stelt dat niemand een ander opzettelijk mag doden. Dat is een garantie voor het recht te leven, met name voor ongeneeslijk zieken en stervenden in de 41 landen die lid zijn van de Raad, Nederland inbegrepen. In juni 1999 nog hebben wij alle lidstaten een dringende aanbeveling gestuurd geen inbreuk te maken op dat recht'', aldus Gatterer.

Volgens haar kan de wens van een ongeneeslijk zieke nooit een juridische rechtvaardiging zijn voor een derde om hem te doden. Daarnaast wijst zij op het recht van elke ongeneeslijk zieke om waardig te sterven. ,,Het recht en de bescherming van leven moeten in alle stadia van het bestaan worden gerespecteerd.''

Tweede-Kamerlid Rouvoet (RPF) had tijdens het debat over de euthanasiewet dit artikel ook aangehaald in zijn bezwaar tegen het voorstel, maar volgens minister Korthals van Justitie is de wet niet in strijd met het Europees verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens de VVD-bewindsman regelt het verdrag de bescherming van de mens tegen derden; iemand die zelf op verzoek wil sterven omdat hij ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, valt niet onder deze bepaling. De Raad van State acht het voorstel niet in strijd met internationale (mensenrechten)verdragen.