Particulier eist grond voor natuur

Er moet een einde komen aan de ,,sluipende collectivisatie'' van het landelijk gebied. Dat heeft voorzitter David Luteijn van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) gezegd op een bijeenkomst in Zeist. Volgens de federatie worden gronden ten behoeve van natuurontwikkeling tot op heden ,,vrijwel automatisch doorgeleverd'' aan terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties zoals Staatsbosbeheer Vereniging Natuurmonumenten of gemeenten, provinciale landschappen en waterschappen.

Luteijn vindt dat particuliere grondbezitters ,,tenminste een gelijk volume'' moeten krijgen bij de toedeling en financiering van gronden aan dat van de natuurbeschermers en lokale overheden. Om dit voor elkaar te krijgen, moet staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) op korte termijn een onderzoek instellen naar de voorwaarden waaraan particulieren moeten voldoen om voor een gelijkwaardige toedeling van natuurterreinen in aanmerking te komen, zo meent de federatie. Het gaat daarbij vooral om de garantie dat een grondeigenaar een lange periode daadwerkelijk de natuurdoeltypes realiseert die bij de overdracht zijn afgesproken. Sinds kort hoeven natuurgebieden niet meer door natuurorganisaties te worden beheerd, maar mogen ook particuliere grondbezitters dat doen.

Luteijn zet verder kanttekeningen bij nieuwe inzichten in het waterbeheer. De VVD'er, voormalig senator en vorig jaar waarnemend commissaris van de koningin in Zuid-Holland, beaamt dat extra wateropvang zeker nodig is maar ,,dat is wat anders dan structurele verhogingen van waterpeilen in onze polders, waardoor de landbouw ernstige schade zal lijden. En waarbij bevordering van ontwikkeling van natte natuur een verborgen agenda blijkt te zijn''.