Jongeren en WAO

Het artikel `Allochtone jongeren minder in de WAO' (NRC Handelsblad, 21 november) noopt tot een reactie. Ik ben werkzaam bij de sociale dienst en ondanks dat ik niet over cijfers beschik, meen ik te kunnen zeggen dat het aantal allochtonen dat een bijstandsuitkering ontvangt, relatief groter is dan het aantal autochtonen. Dit feit lijkt mij meer een verklaring voor het relatief lage percentage allochtonen dat een WAO-uitkering ontvangt, dan de in het artikel genoemde oorzaak van de groep jonge allochtonen.

De arbeidsparticipatie van allochtonen is geringer dan die van autochtonen, waardoor logischerwijs het aantal WAO-uitkeringen dat aan deze groep verstrekt c.q. toegekend wordt lager is: WAO ontvang je immers pas wanneer je tijdens het hebben van een arbeidsrelatie arbeidsongeschikt raakt.

    • Anneke van Dijk