`Dit is Amerika. Als stemmen zijn uitgebracht, téllen wij ze'

De letterlijke tekst van de televisietoespraak gisteravond van Al Gore:

,,[...]Eén dag elke vier jaar zijn alle burgers gelijk. Ze zijn gelijk, tenminste als elke stem ook wordt geteld. Een stem is niet alleen een stuk papier. Een stem is een menselijk geluid, een verklaring van een menselijk principe, en we mogen zulke stemmen niet het zwijgen laten opleggen. [...]

Als het volk mij uiteindelijk niet zou kiezen, zo zij het. De uitkomst zal eerlijk zijn geweest, en het volk zal hebben gesproken. Als het mij kiest, zo zij het. Ik zou dan verplicht zijn, en ik bén dat verplicht, om het land te verenigen. Wat ook de uitkomst is, laat het volk dat zeggen, en laten wij luisteren. Stemmen negeren betekent de democratie zelf negeren. En als we de stemmen van duizenden kiezers in Florida negeren, hoe kan u of enige Amerikaan erop vertrouwen dat uw stem niet wordt genegeerd in een toekomstige verkiezing?

Dit is het enige waar we sinds de dag van de verkiezingen om gevraagd hebben: een complete telling van alle uitgebrachte stemmen in Florida. Geen hertelling na hertelling zoals sommigen hebben beweerd, maar een enkele, volledige en accurate telling.

Die hebben we nog niet gehad. Veel pogingen zijn gedaan om te verhinderen dat deze stemmen worden geteld. Proces na proces is begonnen om het tellen te vertragen tussen de dag van de verkiezingen en de uiterste datum waarop het tellen moet zijn afgerond.

Het tellen zou allang klaar zijn geweest als er niet voortdurend die inspanningen waren geweest om het proces bij iedere stap te blokkeren. In een district staakten de verkiezingsautoriteiten het tellen prematuur onder druk van georganiseerde intimidatie. In een aantal andere districten werden stemmen die eerlijk waren geteld eenvoudigweg terzijde geschoven. En vele duizenden stemmen die op de dag van de verkiezingen zijn uitgebracht, zijn nog steeds helemaal niet meegeteld.

Er zijn sommigen die willen dat we deze verkiezingen tot een zo snel mogelijk eind brengen. Ik zie dat anders. Ik geloof dat onze grondwet er meer toe doet dan ons gerief.

Dus, zoals ook mogelijk is volgens de wet in Florida, heb ik besloten deze inaccurate en incomplete telling aan te vechten, met als doel een zo groot mogelijke geloofwaardigheid van het resultaat te verzekeren.

Ik ben het eens met iets wat gouverneur Bush gisteravond zei. We moeten bijeenkomen als natie om vooruitgang te boeken. Maar hoe kunnen we dat het best bereiken? Ons land zal krachtiger zijn, niet zwakker, als onze volgende president zijn ambt aanvaardt na een proces waarvan dat meeste Amerikanen geloven dat het eerlijk was.

Op onze schouders rust nu de toekomst van het geloof dat Amerika hecht aan onze democratie. Het Amerikaanse volk heeft waardigheid getoond, zelfbeheersing, en respect terwijl het proces zich voltrok. Dit is Amerika. Als stemmen zijn uitgebracht, téllen wij ze. We schuiven ze niet op twijfelachtige gronden terzijde omdat het te moeilijk is ze mee te tellen.

Uiteindelijk, op een van Gods ondoorgrondelijke wegen, kan deze verkiezing ons wijzen op een gemeenschappelijk uitgangspunt. Juist doordat de verkiezingsstrijd zo gelijk op gaat, kan deze ertoe dienen ons eraan te herinneren dat we één volk zijn, met een gedeelde geschiedenis en eenzelfde lotsbestemming. Dit buitengewone moment zou ons ertoe moeten bewegen te worden wat we altijd pretenderen te zijn: één ondeelbare natie. Laten we onszelf achter het ideaal scharen dat de wil van het volk moet worden gehoord en gehoorzaamd, en laten we vervolgens tezamen zoeken naar het beste in onszelf en naar wat het beste is voor Amerika.

Als toekomstige Amerikanen tweehonderd jaar na nu deze presidentsverkiezingen bestuderen, laat hen dan leren dat Amerikanen er alles aan hebben gedaan om er zeker van te zijn dat alle stemmen die burgers hebben uitgebracht zijn meegeteld. Laat hen leren dat democratie uiteindelijk vóór partijpolitiek ging bij het beslissen van een omstreden verkiezing. Laat hen leren dat we inderdaad een land waren van wetten.

Dank U. God zegene U, en God zegene Amerika.''