`Rol overheid bij ambulancezorg moet geschrapt'

De zorgverzekeraars willen de bemoeienis van gemeenten en provincies met de ambulancezorg schrappen. Om overal tijdige hulp te kunnen garanderen, moeten organisatie en financiering van deze zorg op een andere leest worden geschoeid. De ambulancezorg zelf vindt ook dat een andere opzet nodig is, de provincies verzetten zich tegen de ingreep.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft minister Borst (Volksgezondheid) geschreven dat ingrijpende verandering van de organisatie van de ambulancezorg dringend nodig is. Volgens ZN is de huidige situatie niet langer houdbaar. Nu is de provincie verantwoordelijk voor de planning en ligt de financiering van de zorg op het bord van meerdere partijen, waaronder verzekeraars. Bovendien is het volgens ZN niet goed dat een efficiënte organisatie van de hulpverlening wordt gehinderd door het bestaan van binnengrenzen. Volgens de provincies zijn ze heel goed in staat om ook over de grenzen heen samen te werken. Ze verzetten zich tegen het plan van ZN, maar willen wel praten over een betere organisatie en financieringswijze van de hulpverlening.

Op dit moment bepalen de provincies de standplaatsen van de ambulanceposten. In de praktijk blijkt de spreiding daarvan niet zodanig te zijn dat de ambulance overal binnen 15 minuten (de normtijd) kan arriveren. De provincies wijten dit aan een gebrek aan geld. Dit zou er te weinig zijn omdat de ambulances voor een belangrijk deel per rit worden afgerekend. Met name in dun bevolkte provincies is daar bovenop extra geld nodig om de 24-uurs beschikbaarheid te kunnen financieren. In de afgelopen tijd hebben de provincies daarvoor bij Borst aangeklopt die, aldus ZN, de verzoeken `ad hoc' en `onvoorspelbaar' honoreerde.

Volgens de verzekeraars belemmert deze structuur de broodnodige modernisering. ZN vindt dat de spreiding van de ambulanceposten landelijk moet worden gepland zodat overal de 15-minuten norm kan worden gerealiseerd en er minder aan vaste standplaatsen wordt gehecht.

Dit laatste kan door beter gebruik te maken van de moderne informatietechnologie. De financiering komt geheel in handen van de verzekeraars die, zo meent ZN, daarbij rekening moeten houden met de relatief hoge kosten van de ambulancezorg in de dun bevolkte gebieden. De verzekeraars vinden dat de nieuwe structuur uiterlijk 2003 moet zijn ingevoerd.

Borst heeft dit voorjaar besloten tot een onderzoek naar de financiering van de ambulancezorg. Dit gebeurde naar aanleiding van klachten over te weinig geld op de Waddeneilanden en in Zeeland.