Ook dieren horen bij Europa

Artikel 1. Consumptiedieren

Alle dieren die voor consumptie gefokt, gehouden of gevangen worden, hebben recht op een dierwaardige behandeling, voldoende bewegingsvrijheid en een pijnloze dood. Hieronder vallen ook in kweekbassins gehouden en uit zeeën, rivieren en meren opgehaalde dieren. Het levend koken zonder voorafgaande voldoende verdoving is verboden.

Toelichting Onder `dierwaardig' moet worden verstaan: zodanig dat het dier zijn natuurlijk gedrag kan uitoefenen, onafhankelijk van zijn nut of schade voor de mens, en dat het aan geen enkele vermijdbare kwelling wordt onderworpen.

Artikel 2. Pelsdieren

De bontfokkerij en bontindustrie zijn verboden, evenals de handel in bont dat afkomstig is van geschoten of in wildklemmen gevangen dieren.

Toelichting Kunstbont is een uitstekend alternatief voor dierenpelsen: even warm, maar goedkoper, duurzamer en zonder dierenleed geproduceerd. Pelsdieren zijn wilde, niet te domesticeren dieren, wier verblijf in kooien met geen enkele aanpassing dragelijk gemaakt kan worden. Nertsen bijvoorbeeld hebben van nature een jachtgebied van enige vierkante kilometers en ruim zwemwater nodig, onontbeerlijk voor hun welzijn, maar in een fokkerij onmogelijk te realiseren.

Artikel 3. Proefdieren

Dierproeven worden zoveel mogelijk vervangen door alternatieve experimenten, zoals celkweek, Elisa-platen, Vero-cellen, computersimulatie, huidkweek, menselijke vrijwilligers, tests op ogen van geslachte kippen etcetera. Het gebruik van proefdieren voor cosmetica is in alle lidstaten verboden, evenals de import van cosmetica en van ingrediënten hiervoor die op dieren getest zijn.

Xenotransplantatie is verboden, menselijke orgaandonatie wordt gestimuleerd, door middel van regelde overheidspropaganda via de media. De regeringen zijn verplicht zeker tweemaal zoveel geld te steken in onderzoek naar en realisatie van proefdiervrije tests als in dierproeven. De huisvesting en behandeling van proefdieren wordt door onafhankelijke instanties geregeld gecontroleerd, ook buiten de experimenten.

Toelichting Tienduizenden proefdiervrije testmethoden hebben hun bestaansrecht al bewezen, maar komen niet grootschalig van de grond door onvoldoende subsidie van de overheid, die wél grote bedragen investeert in het netwerken met proefdieren.

Dieren reageren op allerlei stoffen anders dan mensen en kunnen ook niet duidelijk maken wat ze precies voelen tijdens en na het toedienen ervan. Dieren die voor xenotransplantatie gefokt worden leiden een troosteloos bestaan in te kleine, steriele ruimten, zonder daglicht of buitenlucht. Verborgen, voor mensen gevaarlijke virussen, kunnen bij de orgaantransplantaties op mensen worden overgedragen.

Artikel 4. Vermaak ten koste van dieren

Alle evenementen waarbij dieren leed of stress wordt berokkend (zoals stierengevechten, Spaanse fiestas en stierenrennen) zijn verboden. Ook circussen waarin dieren optreden worden uit de lidstaten geweerd.

Toelichting Stieren komen niet alleen op een ellendige manier aan hun eind in de arena, ook de behandeling daarvóór is zeer wreed en heeft tot doel de dieren zowel weerloos door uitputting als razend van pijn en stress te maken. Ook de paarden worden in de arena zwaar gewond.

Circusdieren hebben de lijden door het vaak dagenlange vervoer in beperkte ruimten en door klimaatwisselingen.

Artikel 5. Veetransporten

Veetransporten mogen niet langer duren dan 8 uur. De dieren moeten in de veewagen voldoende stro en ruimte hebben om comfortabel te kunnen liggen. De export van dierlijk voedsel naar andere landen – in elk geval bij transporten van langer dan 8 uur – mag uitsluitend plaats vinden in de vorm van gekoeld vlees en gevogelte.

Toelichting Dieren verblijven soms dagenlang in de veewagens zonder tussentijds te worden uitgeladen voor rust, beweging, eten en drinken. Het inachtnemen van welzijnsvoorschriften is vrijwel oncontroleerbaar, het gaat immers om duizenden transporten per etmaal en chauffeurs houden zich niet altijd aan de route-overeenkomst. Lange wachttijden bij grensovergangen of havens overleven veel dieren niet, maar ook als de transporten wél volgens schema verlopen komen veel dieren om door ontberingen.

Het uitladen van de veelal uitgeputte dieren gaat gewoonlijk gepaard met smijten, sleuren, slaan en aan de achterpoten omhooghijsen, zoals geheime video-opnamen onthullen.

E. van der Ploeg en A. Stoel-Margadant zijn als vrijwilligers werkzaam bij diverse dierenbeschermingsorganisaties.

    • A. Stoel-Margadant
    • E. van der Ploeg