Fries Museum

In het bericht `Van 't Veen naar Fries Museum' (NRC Handelsblad, 8 november) staat ten onrechte vermeld dat ,,[...] het Instituut Collectie Nederland [...] onder meer als taak heeft de rijkscollecties te inspecteren.''

Het ICN doet veel, maar inspectie van de rijkscollecties valt daar niet onder. Wat is het ICN eigenlijk?

Een kennisinstituut dat kennis genereert en beschikbaar stelt om de kwaliteit te verbeteren van het behoud en beheer van roerend cultureel erfgoed. Met andere woorden: het ICN adviseert en informeert, voert conserveringsonderzoek uit, leidt restauratoren op, geeft bij- en nascholing op conserveringsgebied en beheert de ICN-collectie, waaruit vele musea en hoogwaardigheidsbekleders één of meer bruiklenen in huis hebben. Inspectie van de rijkscollecties wordt uitgevoerd door de Inspectie Cultuurbezit, net als het ICN ressorterend onder het ministerie van OCenW.

    • Marry de Zwaan
    • Voorlichter Icn