Allochtonen jonger en minder in de WAO

Allochtonen zijn minder vaak arbeidsongeschikt dan autochtonen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de beroepsbevolking tussen 15 en 65 jaar blijkt één op de twaalf mensen arbeidsongeschikt te zijn. Onder Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen blijkt één op de veertien een WAO-uitkering te hebben. De verklaring hiervoor is dat deze groepen jonger zijn dan de gemiddelde beroepsbevolking. ,,Toch is het allemaal minder zorgwekkend dan we hadden gedacht'', zegt CBS-onderzoeker A. Ferber.

Het Tweede-Kamerlid Kamp (VVD) zorgde begin oktober voor commotie in de Tweede Kamer toen hij ,,verontrustende'' cijfers aanhaalde over het grote aantal arbeidsongeschikten onder Turkse en Marokkaanse mannen.

Het kabinet zegde toen toe dit nader te onderzoeken. Het CBS-onderzoek bevestigt dat onder Turkse en Marokkaanse mannen van 40 tot 64 jaar relatief veel mannen arbeidsongeschikt zijn, respectievelijk 40 en 30 procent. Maar volgens het CBS is dit niet 8 tot 9 keer zoveel als Kamp uit oude cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau concludeerde, maar circa twee keer zo veel.

Van autochtone mannen in dezelfde leeftijdscategorie blijkt namelijk 17 procent een WAO-uitkering te hebben.

Het is voor het eerst dat het CBS onderzoek heeft gedaan naar de WAO en allochtonen. Het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) dat cijfers over de uitkeringen bijhoudt, mag de etnische afkomst niet registreren. Het CBS heeft de gegevens van het LISV nu gekoppeld aan die van gemeenten.

Opvallend is dat onder Antillianen en Arubanen arbeidsongeschiktheid erg weinig voorkomt: 3,9 procent van de beroepsbevolking. Zowel bij jongeren (2,0 procent) als ouderen (8,3 procent) zijn bij Antillianen en Arubanen de cijfers relatief laag.