Chirac: VS moeten actie ondernemen

De Franse president Chirac heeft op de VN-klimaatconferentie in Den Haag een krachtige oproep gedaan aan de Verenigde Staten om de beperking van de uitstoot van broeikasgassen voortvarend ter hand te nemen.

Chirac wees er vanmorgen op dat een Amerikaan bij zijn bezigheden gemiddeld drie keer zoveel broeikasgassen uitstoot als een Fransman. ,,Wij vestigen onze hoop in de eerste plaats op de Amerikanen om de uitstoot van broeikasgassen effectief te beperken op wereldschaal'', aldus Chirac.

De VS alleen al zijn goed voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen, die mede verantwoordelijk worden gesteld voor een stijging van de temperatuur. ,,Ik roep daarom de Verenigde Staten van Amerika op om hun twijfel en hun aarzelingen van zich af te zetten'', vervolgde Chirac. ,,De tijd is gekomen om zich te voegen bij de andere industrielanden om samen een succesvolle overgang te bewerkstelligen naar een energie-efficiënte, maar niet minder bloeiende economie.''

De Franse president opperde tevens om er op de lange duur naar te streven om de uitstoot per hoofd van de bevolking meer naar elkaar toe te laten groeien. Ook dit voorstel zou in de praktijk vooral neerkomen op een belangrijke aanpassing van Amerikaanse zijde. Eerder had ook premier Kok al een vurig pleidooi gehouden om wereldwijd maatregelen te nemen, waarbij de rijke geïndustrialiseerde landen het initiatief zouden moeten nemen. Kok wees er nadrukkelijk op dat vooral ontwikkelingslanden de dupe dreigen te worden van de veranderingen die zich aftekenen in het klimaat. Hij kondigde daarom aan dat Nederland 200 miljoen gulden beschikbaar stelt voor maatregelen ter compensatie.

Gisteren heeft minister Pronk (Milieu) als voorzitter van de klimaatconferentie ministers en andere politici uit 35 landen ontvangen en hen tijdens een briefing in de Ridderzaal de resultaten gepresenteerd van de onderhandelingen die de delegaties van ambtenaren en specialisten vorige week hebben bereikt. Volgens Pronk is dat veel te weinig: ,,Ik ben gefrustreerd door het tempo van de afgelopen jaren. Hier op de conferentie ligt het wat hoger, maar het zou toch nog tot 2008 duren voor er wat gaat gebeuren'', aldus Pronk. De taak om het broeikaseffect te verminderen is volgens de minister ,,groter dan we dachten'' en maatregelen treffen is ,,extreem moeilijk''.

Hij stelde echter vast dat er ,,een zekere dynamiek'' is gecreëerd waarin alle landen het als een plicht ervaren om aan het eind van de week tot afspraken te komen. Hoopgevend vond hij het in dit verband dat de Amerikaanse afgevaardigde Frank Loy had verklaard dat het nodig is om flexibel te zijn in de onderhandelingen over de CO2-reductie.